is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44. De President voornoemd zal van liet ontstaan eener zoodanige besmettelijk e zieUe, dadelijk berigt inzenden aan de Gedeputeerde £jt*ten der provincie, met de voordragt van de maatrrgeleu van voorziening, die verder noodzakelijk zouden kunnen zgn.

45. Indien de heerschenele ziekte blijft voortgaan en van zoodanigen aard is of dreigt te worden, dat de aangewende middelen niet voldoeide zoudon wezen, zal de President van de provinciale kommissie bevoegd zijn dezelve buitengewoon te convoceren , teneinde zoodanige nadere maatregelen beraamd en aan de Gedeputeerde Staten , of, ingeval a'ger. eene beschikkingen vereischt wierden, ook aan den Minister van Binnenlandsche Zaken zouden kuonen voorgedragen worden, als de aard en het gevvigt der omstandigheden noodzakelijk zullen maken.

4f>. Indien de provinciale komrrissie of derzelrer President, de heersckcnde ziekten van zoodanigen aard beschouwt, dat dezelve door besmetting iigtehjk buiten de provincie of het ressort der kommissie zou kunnen Voortgaan, zal daarvan aan de Presidenten der kommissiën in de aangrenzende provinciën onverwijld kennis gegeven worden.

47. Bij het ontstaan eener zoodanige besmettelijke ziekte in eene stad alwaar eene plaatselijke kommissie van geneeskundig toevoorzigt gevestigd is, zal de President van de kommissie dezelve convoceren, ten einde over

den