is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer de prijs in het gezigt genomen wordt ( waardoor verstaan wordt, dat de Kommandant van de vloot, eskader of divisie , de Kapitein yan liet vlaggeschip of de wacht-hebbende Officier aldaar aan boord op linn woord van eer verklaren gezien te bebben, dat zoodanig een prijs , door een van 's Rijks schepen of vaartuigen genomen is , met bijvoeging, voor zoo verre de laatste betreft , dat zij daarvan dadelijk aan den boven hen in rang geplaatsten Officier rapport hebben gedaan ), zöodanig echter , dat ^ over de equipagie van het schip , hetwelk den prijs nemen zal, dubbelde portien zullen gerekend worden.

Een schip of vaartuig, een' prijs, buiten het gezigt der overige schepen, makende, wordt het prijsgeld verdeeld, alleen over de equipagie van dat schip , na aftrek der portien voor den Kommandant van de vloot, enz. , volgens de hier achter voorkomende bepalingen, wel verstaande echter, dat een zoodanig schip of vaartuig , tot eene vloot, eskader of divisie behoorende , om alleen in de prijsgelden te deelen, van hetzelve door den Kommandant zal behooren gedetacheerd , en niet bij toeval afgeraakt te zijn.

XI. Een prijs door twee of meer schepen of vaartuigen van oorlog genomen wordende , zullen de buitgelden daarvan verdeeld wox'den over de gezamenlijke manschappen der equipagien, welke aan het nemen van zoodanig een prijs deel genomen hebben, volgens eene algemeene buit-rolle derzelve ; wanneer een prijs, door een schip, hetwelk met een ander te gelijk navigeert, in het gezigt van hetzelve genomen wordt, zullen de prijsgelden tusschen de twee schepen verdeeld worden,