is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestrand of verongelukt, in ligters overgenomen zijn, zulleii de ligter - schippers met de aldus , zonder voorafgegane verklaring overgenomen goederen, niet verder mogen varen , dan de naaste genaakbare haven, en aldaar onverwijld, nevens de equipagie van hetzeeschip, voor zoo ver dezelve mede aan wal is gekomen, hunne verklaring doen , ten einde de geloste goederen kunnen worden onderzocht, en de aard en bedrag derzelve opgemaakt; zullende daarvan, door de aanwezige ambtenaren, onmiddellijk aan den Directeur der In-eu-Uitgaaiide Regten en der Accijnsen in de Directie worden kennis gegeven, en zijne verdere beschikking, tot verzekering van Rijks regten, ingewacht.

Art. 114.

Wrakken, masten, zeilen, ankers1, touwen en andere gereedschappen , van geblevene schepen geborgen, en dooiden eigenaar gereclameerd, zullen vrij zijn van de betaling der inkomende regteu, mits blijke van de wezenlijke stranding, en mits de vervoer dier goederen geschiede met voorkennis en op schriftelijke permissie van den ontvanger ten naasten kantore.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Van den uitvo er ter Zet.

Art. 115.

Met betrekking tot alle goederen ter zee uitgaande , zullen de uitgaande regten worden betaald, ter plaatse van

4