is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veAa.il dooi- de ambtenaren worden op gemaakt, op den eed, bij de aanvaarding hunner bediening gedaan , des echter, dat deze verklaring nader met eede -voor een vrederegter zal moeten worden bevestigd, eu het proces-verbaal geregistreerd, vóór dat eenige procedures , krachtens hetzelve, zullen mogen worden ondernomen.

Art. 274.

Het proces-verbaal zal moeten behelzen een beknopt en waarachtig verhaal der bevinding en der overtreding, met aanduiding van personen, dag, uur, plaats eu omstandigheden, het artikel der wet, waartegen gezondigd is, en de toepassing der boete.

Art. 275.

Wanneer de geëmployeerden in liet uitoefenen hunner fünctien mogten worden verhinderd, zullen zij, voor zoo verre zulks mogelijk is, alvorens het proces-verbaal optemaken, de adsistentie vragen, welke hun, tot het volvoeren der hun aanbevoleue werkzaamheden> noodig is, en van hun wedervaren melding maken iu het proces-verbaal van resistentie.

Art. 276.

De bekeuringen zullen mogen gedaan eu de processenverbaal moeten opgemaakt worden op alle de dageu des jaars, dat hiertoe aanleiding zal worden gegeven, of termen mogten aanwezig zijn, en mitsdien ook op zon- en feestdagen.

Art. 277.

De verbalen of relazen der ambtenaren, wegens der-