is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tauxatie en moderatie van twee beëedigde makelaren, of andere hiertoe beëedigde deskundige personen, waarvan een door de Administratie, en een door den rafinadeur zal worden benoemd.

Met betrekking tot den voorraad in de pannen, zal de tauxatie, in voege als voren, door twee neutrale deskundige personen worden verrigt, wanneer de Administratie vermeenen mogt, in de opgave van den rafinadeur niet te kunnen berusten.

Art. 38.

Gedurende de eerste 28 dagen , nadat deze Wet executoir zal zijn, zullen de Ambtenaren der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen het regt hebben om de gedane aangifte te verifieren.

Art. 3g.

Aan de visitatie der ambtenaren zijn onderworpen alle zeehandelaren, rafinadeurs en handelaren , mitsgaders alle die genen, welke als winkeliers in suiker zijn gepatenteerd , of welke kennelijk suiker of siroop in hun bedrijf verwerken of bezigen, heL zij dezelve al dan niet eene verklaring mogten hebben gedaan van suiker of siroop te bezitten.

Art. 40.

Ten aanzien van zoodanige gebouwen, waaromtrent vermoeden bestaat, dat in dezelve Suiker of fijne Siroopen opgelegd en aan de aangifte onttrokken is, zullen ter beoordeeling van den Arrondissements-Inspecteur, in de plaats