is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van tien burgerlijken stand, moeten door den voorzitter van de arrondissements-regtbank, of door ecu regter, welke denzei ven zal vervangen , als zoodanig gekantteekend , en voorts al de bladen door denzelven gewaarmerkt zijn.

4. De acten zullen aebter eikanderen in de registers worden ingeschreven, zonder dat eenig wit vak tusschen beide zal mogen worden opengelaten. AI hetgeen mogt worden uitgeschrapt , of op den kant gesteld, zal moeten worden goedgekeurd, en even als de acte zelve, geteekend worden ; zullende niets bij verkorting of met cijfers mogen worden uitgedrukt.

5. De ambtenaren van den burgerlijken stand zullen in de door hen optemaken acten niets mogen invoegen, het zij bij aanteekening , het zij door eenige inlasschingen hoe ook genaamd , buiten hetgeen door de comparanten overeenkomstig de wet moet worden verklaard.

6 . Bij de acten van den burgerlijken stand zal worden uitgedrukt het jaar en den dag hunner inschrijving, mitsgaders, de voornamen , namen , ouderdom en. woonplaats, zoowel der verschijnende partijen als der getuigen.

«

7. I11 al de gevallen, waarin de belanghebbende partgen niet verpligt zijn in persoon te verschijnen,

A 2