is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19- De acte van geboorte zal vermelden den de-,

het uur en de plaats der geboorte ï

1 ö^uooiie , ae kunne van

het land en de voornamen , welke aan hetzelve zullen

worden gegeven; mitsgaders de voornamen, namen

en woonplaats der ouders en der getuigen.

20. Wanneer het kind buiten echt verwekt is,

, ,naam deS Vaders tij de acte mogen worden vermeld, ten ware deze het kind, hetzij in persoon ,

het zij door eenen bijzonderen bij authentieke acte aangestelden gevolmagtigden erkenne.

. 2I; A' Wle eeD j°ag geboren kind gevonden heeft, is gehouden daarvan aangifte te doen aan den ambtenaar ran den burgerlijken stand der plaats, alwaar hetzelve is nedergelegd ; mitsgaders de kleederen en andere goederen aanteduiden, welke nevens het kind niogten ztjn gevonden, en eindelijk optegeven al de omstandigheden opzigtelijk ,den tijd en de plaats Waarop het kind ontdekt is.

Deze verklaring, welke daarenboven zal moeten vermelden zoo wel den vermoederen ouderdom des mds, als zijne kunne en de namen welke men aan hetzelve zal geven, zal op de registers van geboorte worden ingeschreven.

22. Wanneer het kind in een gesticht is opgenomen , zal de in het vorenstaande artikel vermelde