is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. Allen die in persoon, of wier rader of moeder, ti'gen den minderjarigtin een regtsgedinij voe ren , waarin de staat van den minderjarigen , zijnu fertuin of een aanmerkelijk gedeelts zijner goederen betrokken is.

46. Van de voogdij zijn uitgesloten en kunnen ztlfs worden afgezet, wanneer zij reeds werkzaam zijn j

1°. De genen, die tot eene onteerende Straf zijn veroordeeld;

2°. De genen , die een bekend slecht levensgedrag houden;

«i i. i i > • .» t •' .*•

5o. De genen, die ia de waarneming der voogdij Onbekwaamheid of ontrouw aan den dag leggen ;

4Q. De genen, die van eene andere voogdij zijn ontzet gewordeu;

5°. De genen, die in staat van faillissement of kennelijke insolventie verkeeren.

4^. De afzetting van eenen voogd geschiedt, behoudens hooger beroep, door de arrondissementsregtbankj op verzoek van den toezienden voogd, of van een der bloedverwanten of aangehuwden van den minderjarigen tot dca vierden graad ingesloten, en