is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdens de vereischte vrijstellingen , zich zal uitstrekkcn tot de binnenlandsche scheepvaart;

Willende in afwachting van de geheele herziening der wet op de patenten van den 21 sten Mei 1819 (.staatsblad n°. 54) , in den geest van die van den I2den Julij 1821, hierboven gemeld, inmiddels aan de binnenlandsche nijverheid alle die voordeden doen genieten, welke aan dezelve zijn toegedacht, en Wij , door de invoering van het nieuw stelsel van belastingen in de gelegenheid zijn dezelve te verzekeren ;

Zoo is het, dat Wij, den Baad van State gehoorden met gemeen overleg der Staten - Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk goc mu en verstaan bij deze :

Art. i. De wet van den ai"» Mei 1819 (staats-* hlad n°. 34), houdende eene ordonnantie op het

««1 pj-., -1«.««p df,el7

nadere herziening van kracht blijven , behoudens de wijzigingen en nitbreidingen in de navolgende artikelen vermeld.

Zullende voorts, naar aanleiding van art. 7, » «, en art. 8, § ƒ der wet van 12 Julg i8ai, e vast tc stellen opcenten voor de buitengewone begrooting, op het bij deze wet bepaalde patentregt worde»

geheven.