Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 47.) MtESh UIT van den 7den April 1881, tot wijziging der artt. 10 en 11 van liet reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de dienst lij de zee- en landmagt, vastgesteld lij Koninklijk lesluit van 3 Maart 1871 (Staatsblad n°. 9).

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning dreNederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Op de gemeenschappelijke voordragt van Onze Ministers van Oorlog, van Marine en van Binnenlandsche Zaken , van den 2den December 1880, Kabinet, litt. 04J, van den 6den December 1880, letter B, n°. 67, en van 8 December 1880, litt. M, afdeeling M. S.;

Gezien Ons besluit van 3 Maart 1871 [Staatsllad n°. 9), houdende vaststelling van een nieuw reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de dienst bij de zee- en landmagt;

Gezien Ons besluit van 10 Maart 1878 {Staatsllad n°. 16), tot wijziging van art. 9 van genoemd reglement;

Overwegende, dat het noodzakelijk is ook de artt. 10 en 11 van dat reglement te herzien;

Den Raad van State gehoord (advies van den 1 lden Januarij 1881, n°. 8);

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport van Onze Ministers voornoemd, van den 26sten Februarij 1881, litt. C7 (Kabinet), van

Sluiten