is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1883, 01-01-1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van iiet

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N". 61.) 15 « T van den 12 den Juni 1883, houdende goedkeuring van den onderJiandschcn verloop tan een stuk voormaligen vestinggrond aan de Astraat en aan de Westerliavenstraat te Groningen aan d. j. hamming aldaar.

Wij WILLEM, III, bij dr gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz. , enz. , enz.

Allen, die deze zullen zien of liooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat d. j. hamming te Groningen den onderhandschen aankoop Leeft gevraagd van een stuk voormaligen vestinggrond aldaar , en dat het belang van den Staat zich niet verzet tegen den verkoop;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

Goedkeuring wordt verleend aan den onderhandschen verkoop, door den Staat, aan derk jacobs hamming te Groningen, van een stuk voormaligen vestinggrond aan de Astraat en aan de Westerhavenstraat te Groningen, gedaan bij de in afschrift aan deze wet gehechte akte Van den 24sten November 1882.