is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 126.) w E r zci'fi den 21 sten Juli 1890, lot regeling van

het Militair Onderwijs bij de Landmacht, voor zoover daarbij de opleiding voor den officiersrang en de hoogere vorming van den officier zijn betrokken.

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden , Prins yan Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg ,

enz. , enz. , enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging1 hebben genomen, dat het noodig is — ter vervanging van de voorloopige regeling van het onderwijs bij de Koninklijke Militaire Academie, vastgesteld bij de Wet van 30 Mei 1877 {Staatsblad n°. 141), met intrekking van die Wet en van de Wetten van 11 Juli 1882 (Staatsblad n°. 100), van 25 December 1887 (Staatsblad n . 217), van 4 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 107) en van 28 Augustus 1889 (Staatsblad n°. 111) — eene algemeene regeling vast te stellen van het Militair Onderwijs bij de Landmacht, voor zoover daarbij de opleiding voor den officiersrang en de hoogere vorming van den officier zijn betrokken;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

EERSTE HOOFDSTUK.

Inrichtingen van Militair Onderwijs.

Artikel 1.

De opleiding voor den officiersrang bij de Landmacht, ook — voor zooveel die opleiding in Nederland plaats heeft — ten behoeve van den dienst in de Koloniën en bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen, geschiedt:

a. voor de Infanterie, de Cavalerie, de Artillerie en de Genie, aan de Koninklijke Militaire Academie;

b. voor de Infanterie en de Militaire Administratie, aan den Hoofdcursus.