Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 173.) BES Ij VIT van den 2Ssten Mei 1912,

houdende nadere wijziging en aanvulling van het Reglement B op het geneeskundig onderzoek, vastgesteld bij Koninklijk Besluit vati 30 Mei 1904 (Staatsblad n°. 113), aangevuld en gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 29 September 1908 (Staatsblad n°. 305).

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Oorlog, Marine en Binnenlandsche Zaken van 22 Februari 1912, Afdeeling Militie en Landweer (M.) n°. 235, van 1 Maart 1912, Bureau B n°. 42, van 6 Maart 1912, n°. 1347, afdeeling Binnenlandsch Bestuur;

Gezien het Koninklijk Besluit van 30 Mei 1904 (Staatsblad n°. 113), houdende vaststelling van nieuwe reglementen op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst:

A. van hen, die tot vrij willigen dienst bij zee- of landmacht of bij de Koninklijke Nederlandsche Marine-Reserve wenschen te worden toegelaten, en van hen, die daarbij vrijwillig dienen; en

B. van militieplichtigen en van hen, die bij de militie zijn ingelijfd of die krachtens wettelijke verplichtingen tot de landweer behooren, alsmede van hen, die tot vrij willigen dienst bij het Reserve-personeel der landmacht, al of niet met bestemming voor den dienst bij de landweer, wenschen te worden toegelaten en van hen, die bij het Reserve-personeel der landmacht dienen;

Gezien het Koninklijk Besluit van 29 September 1908 (Staatsblad n°. 305), houdende aanvulling en wijziging van het hiervoren vermeld Reglement B;

Sluiten