is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1914, 01-01-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(N°. 303.) WET van den 13den Juli 1914, tot wijziging

van de grens tusschen de gemeente Nijmegen eenerzijds en de gemeenten Ubbergen en Groesbeek anderzijds.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is een deel van ieder der gemeenten TJbbergen en Groesbeek bij de gemeente Nijmegen en een deel der gemeente Nijmegen bij de gemeente TJbbergen te voegen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

Bij de gemeente Nijmegen worden gevoegd:

1°. Het gedeelte der gemeente TJbbergen, gelegen ten westen (links) van de volgende lijn, aanvangende bij den zuidwestelijken hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente TJbbergen, sectie A n°. 549, op de grens der gemeente Groesbeek;

volgt de lijn in noordelijke richting de oostzijde van den weg naar TJbbergen, kadastraal bekend gemeente TJbbergen, sectie A n°. 705, tot tegenover het punt, waar de westzijde van dezen weg de oostzyde van den Ubbergschen veldweg ontmoet;

steekt den weg naar TJbbergen rechthoekig op zijne as naar dat punt over, en volgt in noordelijke richting de westzijde van genoemden weg A n°. 705 tot den noordoostelijken hoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente TJbbergen, sectie A n°. 779;