is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ambt

Landmeter bij de cursus tot opleiding

van landmeters Lector bij de cursus tot opleiding van

landmeters Onder-inspecteur le klasse bij de

visserij -inspectie Secretaris van de Rijkscommissie voor

keuring van dekhengsten Technisch ambtenaar bij het Rijksbureau voor ontwatering

Sociale Zaken.

W edderegeling

Als schaal 204 van bijlage A I Als schaal 242 van bijlage A I Als schaal 184 van bijlage A I Als schaal 162 van bijlage A I Als schaal 163 van bijlage A I

Assistent-verloskundige, tevens plaatsvervangend directeur aan de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam Beambte quarantainedienst bij de

Inspectie Volksgezondheid Commies bij de Verzekeringsraad Concierge bij de Verzekeringsraad Geneesheer-directeur aan de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam Hoofdcommies bij de Verzekeringsraad

Meesteresse-vroedvrouw, tevens

adjunct-directrice aan de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam Secretaris van de Verzekeringsraad

f 305,— (ongehuwd: f 290,—)

Als loongroep 2a van bijlage B I

Als schaal 142 van bijlage A I Als schaal 14 van bijlage A I f 475,—• (ongehuwd: f 418,—)

Als schaal 184 van bijlage A I Als schaal 123 van bijlage A I

Als schaal 228 van bijlage A I.

Artikel 1.

Indien in bovenstaande wedderegeling een salarisschaal is opgenomen, gelden de bedragen van deze schaal voor wachtgelders, wier laatste standplaats was gelegen in een gemeente der le klasse.

Voor wachtgelders wier laatste standplaats was gelegen in een gemeente van een der lagere klassen dient op deze bedragen een korting te worden toegepast van 4 % voor gemeenten der 2e klasse en van 8 % voor gemeenten van een der overige klassen.

De alsdan verkregen bedragen worden naar boven tot een gehele gulden afgerond.

Artikel 2.

Voor zoveel voor opgeheven ambten in deze bijlage geen weddeoegeling voorkomt, stelt het daartoe bevoegde Gezag de wedderegeling vast, indien uit die opgeheven ambten nog ambtenaren rp wachtgeld voorkomen.