is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1949, 01-01-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

NO. J 180 WET van 21 April 1949, in zake bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen in verband met de verwezenlijking van bepaalde correcties in de NederlandsDuitse grens.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de toevoeging van enig Duits gebied aan het grondgebied van het ijk ter correctie van de Oostelijke grens daarvan, wenselijk is, zulks in afwachting van de beslissing over het geheel der door de Nederlandse Regering kenbaar gemaakte verlangens, dat Wij te dien aanzien voorlopige voorzieningen kunnen treffen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen over eg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

1. Wij kunnen, de Raad van State gehoord, bij in het Staatsblad te plaatsen besluit voorlopige voorzieningen treffen in verband met de toevoeging van enig Duits gebied aan het grondgebied van het Kijk, ter correctie van de Oostelijke grens daarvan.

2. Een zodanig besluit heeft dezelfde kracht als een wet.

Artikel 2

in Artikel fLTTwi na de inwerkingtreding van een besluit, als

va n wpt t ' d°en WlJ aan de Staten-Generaal een voorstel

van wet ter vervanging van dat besluit.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II48/49, 1176; Hand. II48/49, bladz. 1392—1398 1401 1417-

Bijl. Hand. I 48/49, 1176; Hand. I 48/49, bladz