is toegevoegd aan je favorieten.

De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 6, 1932-1933, no 12, 1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JANUARI 1933 No- r2 6e JAARGANG

El

OFFICIÉÉL ORGAAN VOOR BESTUREN EN LEIDSTERS VAN HET NEDERLANDSCHE MEISJESGILDE Onder Redactie van E. C. TER MEU L E N Adres der Redactie : Oude ’s Gravelandsche weg 2, Bussum

Verschijnt gelijktijdig met De Padvindster Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Voor leden N.M.G. ABONNEMENTSPRIJS PADVINDSTER EN SCHALMEI f 2.50 per jaar Voor niet-leden f 4. per jaar

Uitgever: A. J. G. STRENGHOLT – Heerengracht 390 – Amsterdam C. – Tel. 36886 VERSCHIJNT lEDERE MAAND | llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kort verslag van de H.8.-vergadering op Donderdag 15 December 1932 Aanwezig alle Hoofdbestuursleden. Ontvangen van de Padvindsterscommissie verschillende voorstellen voor verandering in het Technisch Reglement, voor statutenwijziging en kampeereischen. In handen gesteld van de Technische Afdeeling. Op 29 Dec. '32 zal op het ziekenuurtje van de A.V.R.O. 20 minuten over de Blauwe Vogels gesproken worden. Ten bate der Blauwe Vogels zullen sluitzegels worden verkocht. Benoemd tot Districts-Postcoirespondente voor Arnhem, Oosterbeek en omstreken mevrouw J. Borstlap-Holkema, Dunolaan, Hevea-dorp. Mej. Rita Bungenberg de Jong spreekt 16 Dec. '32 voor de Soroptimistenclub te Haarlem over „Maatschappelijk werk der Padvindsters”. Ontvangen van het Wereld-Bureau het verslag over de Wereldconferentie in Polen. Een groep kreupele en gebrekkige Engelsche padvindsters wenscht voor het insigne Wereldkennis ons land te bestudeeren. De secretaresse zal allerlei gegevens zenden. Naar aanleiding vaneen schrijven uiteen der afdeelingen wordt besloten nogmaals bekend te maken dat 22

Februari (de verjaardag van Lord en Lady Baden-Powell) de officieele herdenkingsdag is, waarop alle Gildeleden uniform dragen. De St, Jorisdag, welke de wereldherdenkingsdag voor de padvinders is, mag wel gevierd worden, maar niet door het dragen van uniform. Benoemd tot A.D.C. voor Leiden en Katwijk mevrouw E. Gerritsev. d. Berg te Oegstgeest. Benoemd tot D.C. voor Utrecht mej. H. v. Blommesteyn, wnd.D.C.te Bilthoven. Benoemd tot A.D.C. voor Utrecht mej. Tj. Koppius te Zeist. Benoemd tot leidster der verspreide pioniersters Mevr. B. Mayer-Rutgers te den Haag.

Vlamcommissie De Vlamcommissie is, zooals bekend, in haar geheel afgetreden. Nieuwe Commissie: Mejuffrouw T. de Kok, Laren N.H.; mejuffrouw A. Blankert, Zeist; Bep Poeleman, A'dam. Daar de namenlijst der Pionierleidsters niet volledig is, verzoek ik u allen mij voor 20 Januari te zenden: uw naam plus adres. Na de vergadering der Vlam-Commissie een uitvoeriger verslag. Bep Poeleman, Secr. Amstelv.- weg 406, Buitenveldert, A’dam Z.

Verslag Winter conferentie Leidsterraad op 17—18 Dec. igs2- Er waren ± 90 leidsters aanwezig. Zaterdagmiddag kon men eenige kleine tentoonstellingen inde conversatiezaal bezichtigen: Aanplakbiljetten van het Jeugdroodekruis en boekjes daarover. Foto's uit Polen van de Wereldconferentie 1932. Kabouterwerk: waarbij o.a. eigen knutsel- en teekenwerk en plakprenten van kabouters, plantenschriften enz. Een kleine collectie ronde- en andere totems, zooals kamptotems van verschillende soort, bijv. een die een ronde kan winnen in ’t kamp, andere waarop ze, telkens wanneer de heele ronde een kamp insigne heeft behaald (bijv.kamphanden arbeid), deze mogen schilderen. Er was een voorbeeld van aankondigingsbord en vele logboeken, kampdagboek, rondeboekjes enz. allen fleurig en keurig afgewerkt en versierd. Ook hingen er eenige wandlappen. Ineen andere hoek was een uitgebreide collectie werk van de beide laatste Ben-inzendingen, natuurlogboekje en tafelversiering-yoorwerpen, waaronder bijzonder aardige en een paar baby-goed inzendingen van de vluchtwedstrijden. Bovendien kon men aan éen tafeltje les nemen in het drijven van tin tot leuke voorwerpen. Deze demonstratie werd gehouden door de Wegeli-leidsters. Na ’t eten werd onze aandacht gevraagd voor het kerstspel, opgevoerd door de Bilthovensche groep met hulp van Utrechtsche P.V.’s. Sober en eenvoudig maar plechtig was het. Het kerstspel eindigde met dewetceremonie. De vergadering verliep vlot en er werden veel leidsters-insignes uitgereikt. Tot slot zongen we ineen kring op den grond gezeten liedjes en luisterden naar een verhaal.

OFFICIEELE