is toegevoegd aan uw favorieten.

De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche Meisjesgilde, jrg 18, 1947, no 7-8, 1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verzoekschrift Brienenoord. De cursisten van het Internaat Bnenenoord hebben adhaesiebetuiging gevraagd met een ver- zoekschrift aan verschillende Nederlandse en Indonesische regeringspersonen, inzake een oplossing van de moeilijkheden in Indië. Het H.B. heeft deze adhaesie niet kunnen betuigen, daar het N.P.G, a-politiek is en zich van elke uitspraak op een terrein, dat de politiek benadert, verre moet houden. Het is noodzakelijk, dat ook de overige functionarissen van het Gilde, zoals G.C.'s en D.C.’s zich hieraan houden.

Padvindsters bij de N.P.V. Padvindsters, die niet meer actief werkzaam zijn in het Gilde, mogen niet in uniform meehelpen bij de N.P.V. b.v. als ass. welpenleidster o.i.d. Aan de G.C.'s zal worden verzocht hieraan mede de hand te willen doen houden. Prins Bernhardionds Van het Prins Bernhardfonds is de som van ƒ 2000. ontvangen ten behoeve voor de wederopbouw van het Hoofdkwartier. Buitenland. De handenarbeidscursus is een groot succes geweest en de buitenlanders waren zeer enthousiast. In Augustus komen 11 Hongaarse meisjes naar Nederland. Naar het kamp in Noorwegen gaan ten slotte 2 meisjes en een leidster. Van de 57 mensen, die in het Chalet zijn geweestr hebben 32 geld gezonden, samen ƒ 15.—. Voor het gastenpotje zonden 7 leden tesamen ƒ 135.—. In 1949 zal in Nederland waarschijnlijk een internationaal leidsterskamp worden gehouden. De Wereldconferentie in Amerika zal plaats vinden van 19—23 Augustus 1948. In verband met de slechte organisatie van de W.F.A, zal het N.P.G. aan meisjes, die met deze organisatie naar het buitenland gaan, geen legitimatiebewijzen voor het buitenland afgeven. Jeugd Rode Kruis. Groepen of vendels mogen, met toestemming van de H.L., onder eigen leiding deelnemen aan Jeugd Rode Kruis werk, maar individuele hulp in uniform is niet toegestaan. Kampeerconlerentie. Op 15 en 16 September zal een kampeerconferentie worden gehouden. Financiën. Er zijn veel minder denkdagstuivers binnen gekomen dan verleden jaar. De aandacht van de padvindsters moet hier nog eens op worden gevestigd. En zijnde opgehaalde stuivers door alle H.L.'s ingestuurd bij de Penningm. van’t H.8.? De verioiregeling van overheidswege voor het volgen van cursussen voor jeugdleiding is in zoverre uitgebreid, dat thans ook verlof kan worden gevraagd voor cursussen, die zich over meer dan 1 jaar uitstrekken.

hof ctaaf ma( J-, ki n r' i "et staa‘ me* de aansluiting N.P.G.-Gidsen Inde afgelopen twee jaar zijn er heel wat moeilijkheden geweest tussen Padvindsters en Gidsen, wat jammer was omdat z*f hetzelfde spel spelen, dezelfde idealen hebben en dezelfde wet en belofte trachten na te leven. Wij willen op die moeilijkheden niet meer terug komen. Toen de onderhandelingen eenmaal begonnen waren, was tussen de Hoofdbesturen van het Nederlandse Padvindsters Güde en de Gidsen spoedig het kruispunt van onderling begrijpen gevonden. Samen pffltend, aan één tafel, kwam de Contact Commissie tot overeenstemming, en maakte plannen voor de onderlinge samenwer“hing, al moesten er hier en daar nog \9el obstakels overwonnen worden. De Gidsen wachtten op de verandering van de Spelregels van het N.P.G. om de hare zoveel mogelijk eensluidend te kunnen maken. Meerdere cursussen van het N.P.G. werden door leidinggevende mensen van de Gidsen gevolgd en op grotere bijeenkomsten mochten Padvindsters en Gidsen elkaar welkom heten. De Contact Commissie is nu bijna klaar; de uiteindelijke redactie der overeenkomst moet nog in beide Hoofdbesturen worden goedgekeurd en daarna is het wachten nog slechts op de toestemming van het Episcopaat, op die van de Algemene Vergadering van het N.P.G. en op de goedkeuring van he? Wereld-Bureau. Padvindsters en Gidsen zullen elkaar dan ineen „Nationale Padvindstersmad" als gelijkgerechtigde leden van dezelfde wereldzusterbond ontmoeten, en als zusterverenigingen binnen de grenzen van eenzelfde Nederlands grondgebied, tezamen die belangen behartigen, welke nationaal en internationaal aan beide organisaties gemeen zijn. Beide verenigingen behouden in deze vorm van federatieve samenwerking haar volkomen zelfstandigheid, Verheugd over de bereikte resultaten wil de Contact Commissie niet wachten de leidsters op de hoogte te brengen van de Bang van zaken. Moge het dit jaar nog zo ver komen dat N.P.G. en Gidsen zich definitief tot samenwerking verbinden, een samenwerking die Baden Powell noemde; „een zusterbond, waarin alle leden van de oudste tot de jongste, samenwerken a's zusfers en z0 da vreugde van dat werk beleven". De Contact Commissie N.P.G.-Gidsen: R. BUNGENBERG DE JONG Mr B. TWAALFHOVEN M. SCHRöDER Mr F. KNüPPE q. RENSES J. VAN DER WOUW

tillen |Pf JQ.ubtlek

Bijdragen te zenden aan Mevrouw E. M. van Dorsser Keus Snellen, Beste Oehoe, Fred. Hendrikstraat 136, Utrecht. Deze keer wil ik een belangrijk onderwerp met je bespreken, n.l. „Wat doen wij inde vacantie?" Ik bedoel hiermee niet je particuliere vacantie, van je werk of je school, ik bedoel de één a anderhalve maand, dat je niet wekelijks je kabouteropkomsten hebt. En ik stel mij dan voor, dat je begint met je programmaboek te voorschijn te halen en dat eens rustig door te kijken. Vanzelf komt dan de vraag bij je op: wat wil ik net zo en wat wil ik anders doen? Er zijn drie punten, waar we speciaal naar kijken: de programma’s (jaar- en kwartaalsChema's, maand- en weekprogramma's), de omgeving (kabouterhol, spelmateriaal, werkhoeken) en de administratieve kant. Als wij beginnen met de programma's dan gaan wij na of we een goede taakverdeling hadden in het algemeen. Dee’d Oebi genoeg van de leuke dingen mee of mocht zij alleen de vervelende klusjes opknappen? Hoe zie je Oebi eigenlijk? Als je vriendin, je medewerkster en ook een toekomstige Oehoe of als je knechtje? Hadden wij voldoende afwisseling in onze programma's, zowel in onderdelen als in grote lijnen? Hebben wij voldoende tijd gegeven aan beweging, aan de ontwikkeling van de fantasie en niet te weinig, maar ook niet te veel tijd aan de geestelijke kant? Wij maken dan onze nieuwe schema's, die we eventueel nog niet in het net schrijven, daar wij misschien aan het eind van de vacantie er nog wat vin willen veranderen. Van de programma's stappen wij af en gaan dan kijken naar de omgeving-, ben je tevreden met je kabouterhol? Heb je er van gemaakt wat ervan te maken viel? Je maakt het natuurlijk schoon en misschien is ju- hier en daar wat bij te verven of

te beitsen. Je hebt zeker leuke volkjeshoekjes, maar heb je ook een leidstershoek, een uilenboom? Dat is misschien ook nog wel een idee! Het spelmateriaal, de volkjesdozen, de werkboekjes kunnen na een heel werkjaar ook vast wel een schoon papiertje of een vers verfje gébruiken. Dat maak je in orde, het geeft zoveel voldoening als het schoon en fris is. Van het spelmateriaal voor de kabouters kom je haast vanzelf op je eigen spelen- en liedjesboeken. Heb je al het nieuws, dat je zo tegenkwam al netjes ingeplakt of ingeschreven? Of zweven er nog allemaal kladjes en losse vodjes tussen de bladzijden? Via deze boeken kómen onze gedachten op de andere boeken en van de kring: je kasboek, de indeling van je presentielijst en je hoe-ver-lijsten. Voldoet dit alles je of wil je hier eens wat verandering in brengen? Heb je wel ergens op een apart plaatsje een lijstje van ideeën, plannen wensen? Soms heb je ineens „de geest" en krijg je een massa ideeën, maar je hebt niet altijd gelegenheid en tijd om ze uit te werken. Of je hebt ergens een geschikt boek gelezen of een verhaal en je wilt toch wel graag de titel, schrijver en uitgever onthouden. Zulke dingen schrijf je in dat hoekje en als je uitgeput bent.jen zit te peinzen wat inde wereld je nu toch eens zult doen, dan geeft dit hoekje je zeker inspiratie. Wanneer je al deze min of meer zakelijke dingen achter de rug hebt, dan ga je je eigen „accu opladen". Dit kun je niet gedaan krijgen door alleen maarte rusten en op je rug te liggen. De beste vacantie is juist andere dingen te doen dan in je gewone leven. Je zult eens zien hoe je hiervan opfrist; Als je deze vacantieperiode achter de rug hebt, dan zou ik toch nog graag willen, dat je, voordat je weer aan de slag gaat, je bezint in je eigen innerlijk. Waarom doe ik dit jeugdwerk? Waarom heb ik er zoveel vrije tijd, zoveel moeite en inspanning voor over? Is dit alleen sleur of heeft het mij zo gegrepen, dat ik „niet anders kan”? Voel je het als een Goddelijke opdracht, dat je dit jeugdwerk mag en kunt doen? Of vind je het alleen maar nuttig als tijdpassering, omdat je op Zaterdagmiddag nu eenmaal niets beters te doen hebt? Als je deze vraag ernstig overdacht hebt, ga dan weer aan de slag. Pak maar aan en Wees Bereid I YKSI

3