is toegevoegd aan uw favorieten.

De vee- en vleeschhandel; weekblad voor veehandelaren, slagers, exporteurs enz., jrg 10, 1925, no 22, 14-07-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THENDE JAARGANG No. 22

Oplaas 9000 Exemplaren.

DINSDAG 14 JULI 1925

IDiVee-ehVleesshhüdill I i——^

Vakblad uoor Veehandelaren, Exporteurs, enz.

ABONNEMENTSPRIJS; f 3. per tialf jaar, bij vooruitbetaling te voldoen Afzonderlijke nummers 15 cent. \ T»i I * f> j ' Doetinchem No. 89 Tel. Int. Redactie , Bothoven No. :7^

I Verschl|n( eihen I Dinsdag en Vrildag. UITGAVE VAN DE j Uitgevers-Mü. „C. MISSET” j Doetinchem.

ADVERTENTIEPRIJS: 25 cent per regel. Bij contract speciaal tarief I Dienstaanbiedingen f I.—. Telef. !nterc. Administratie. No. 3.

Dit nummer bestaat uit drie bladen

Overzicht binnenlandsche handel

’t Wordt waarlijk moeilijk van den gebrlliksVc e li a n d e l iets nieuws te vertellen. ’t Loopt alles zoo in ’t gareel van een flauwe, lustelooze stemming, dat nergens ecnige gang valt waar te nemen. ’t Schoen Vrijdag te Leeuwarden dat de markt wat williger zou inzetton, de aanvoer was iets ruimer (436 melk- en kalikoeien) doch het verloop viel verkoopers deerlijk tegen, de handel was stug-prijshoudend. Op Zwolsche en Utrechtsche markt liepen de prijzen terug; Leiden had een zeer onbeteekenenden handel in gebruiksvee en vare koeien. Op Zwolsche markt gingen de guste koeien nog tamelijk vlot.

Oraska 1 V e r e n waren te Leeuvvardon meer aangevoerd (211 stuks), doch de handel vlotte slecht, de prijzen liepen terug (noteering f 40—f 90). Graskalveren voor den dood en pelstiertjes te Zwolle prijshoudend (f 0.80—f 0.95 per K.G. geslacht).

Is er op de gebruiksveemarkt een neiging tot prijsdaling, ondanks de vrij hooge melkprijzen, op de slachtveemarkt trekken de prijzen eerder iets aan, vooral voor de goede soort.

Leeuwarden had een tamelijken aanv'oer van 210 vette koeien. Maar beste waren er niet ruim, en die deden den prijs, bet „ondereind” liet het zitten, van verkoopers standpunt bezien (noteering f 0.90 f 1.16 per K.G. (vleesch en vet Zwolle noteert gelijken prijs ongeveer als Leeuwarden, ook daar de Ie kwaliteit weinig aangev^oerd.

Er komt weinig vee ter markt en het gewicht valt den koopers over ’t geheel genomen tegen. De vetweiderij maakt het niet gunstig.

Leiden had met 157 stuks een te korten aanvoer voor de, vraag, de prijzen liepen er op, Ie kwaliteit deed f 1.25 per K.G. geslacht en soms nog meer.

Maandag te Rotterdam aanvoer niet groot (gelijk aan vorige van de beste soort trókken de prijzen aan, werd ook te Amsterdam duurder ingezet; de'markt daar verliep prijshoudend, ook te Rotterdam voor 2e en 3e soort.

De vleeschhandel aan de abattoirs is niet direct \\ illiger, doch waar de slachting- niet groot is, wordt prijshoudend geruimd, goede soort vaster in prijs, met name Maandag in Den Haag.

De stierenmarkt was te Leeuwarden zeer ruim voorzien (332 stuks). De handel was minder en de prijzen liepen terug (noteering f 0.75—f 1 per K.G. geslacht). Poor de dure koeien was te Leiden ook de stierenmarkt vlugger, de aanvocr van 39 stuks was vlug geruimd, zware tot f 1.05, lichte f 0.85—0.95.

Maandag t" Rotterdam weinig stieren aangeboden, de handel was gering, prijzen constant. Te A’dani vyareii de 20 aangevoerdc

stieren niet te plaatsen. Voor Duitschland wordt geen groote vraag verwacht, het warmere weer is de export niet gunstig. Uit Londen melden de berichten heden hitte. De handel op Londen was Maandag al minder dan Vrijdag, zoo ging het wo 1- vee Maandag te Rotterdam flauwer dan Vrijdag te Leiden, waar echter het aanbod van 212 schapen en lammeren zeer kort was, temeer waar voor België nog al wat ovcrhouders werden gekocht a f 46 f 52 per stuk (uit de wol). Zuiglammeren voor Londen deden f 32—42 of f 1.40 f 1.50 per K.G. geslacht.

Leiden hee’ft een late lammerenmarkt, er warén nog 1129 Texelaars, welke vrij vlot en tot hooge prijzen werden verkocht f 22 f 32 per stuk). Te Leeuwarden nog 170 weidelammeren ter markt, prijshoudend f 19— f 29. Vette schapen, 210 stuks, lui, maar nagenoeg prijshoudend verhandeld, te Utrecht liep de markt terug. De vette varkens markt komt in een kalmer stemming. Het artikel .rordt voor

veel omzet in de slagerij te duur. In de vleeschhandel aan de abattoirs gaat het ook niet vlot, uitgezonderd Maandag te Amsterdam waar de prijzen in de vleeschhal op•licpen en de jiiarlxt vap leven ’ , vjukens ook een beteekenende stijging van 3 cent per K.G. onderging.

Te Rotterdam was Maandag de situatie wel anders. Maar het aanbod van 1108 stuks scheelde ook veel met vorige week 618 stuks. De willige markt van toen bracht nu zooals gewoonlijk de aanvoerders boven hun maat en ze moesten het loodje leggen, want prijzen tot een halve gulden werden niet meer besteed. Bij inzet was het nog 46—47 cent, doch de gemiddelde prijs liep\ terug v'oor zware tot 45 cent per pond levend (4 K.G. korting,) zware zouters van 100 K.G., werden voor Duitschland nog wat gekócht en lichtere zouden ook voor België zijn gegaan, waren de prijzen niet een paar cent, maar een gedaald. Londensche waren ook iets lager in prijs, overeenkomstig de flauwere tendenz van de vleeschmarkt berichten. Alkmaarsehe markt Maandag voor zouters en Londensche niet lager, wel iets voor zware varkens. Leiden, Vrijdag, evenals Zwolle, voor Londensche en zouters flauwer, Leeuwarden met iets grooter aanvoer voor alle soorten vrijwel prijshoudend, maar niet vlot (zware f 0.38—f 0.43, zouters f 0.37—f 0.39, Londensche f 0.34—f 0.35 per pond levend.

De magere varkens voor de’ mesterij en

de biggen gingen te Leiden trager, biggen noteerden f 1.75—f 2.25 per week, ook te Zwolle, mest- en fokvarkens te Leiden f 0.42 -f 0.44 per pond levend.

, uog'de vette ka 1 v e-r m. a die Vrijdag te Leeuwarden voor export, ook voor nuchtere lager was. Er waren 178 vette kalveren ter markt, voor Leeuwarden veel, doch ijieest lichte soort -voor Londen en de Smithfieldmarkt is niet graag gestamd, zoodat Maandag te Roltcrdam de lichl ,re kalveren jjvger waren, terwijl de zware in prijs stegen. Amsterdam was Maandag traag-prijShoudend.

Nu de melk duurder wordt zullen de prij-' zen der vette kalveren wel niet meer terug loopen, de aanvocren zullen meer beperkt blijven.

INGEZONDEN.

Malaise: de oorzaken onder meer, de rede van Dr. Luxwolda en wie er ook wat aan medehelpen.

In geen tijd heb ik wat geschreven en alhoewel nog ongevraagd, dus daar behoort moed toe, zoir ik zoo graag nog eens mijne meening naar voren brengen om er op te wijzen, dat hetgeen ik reeds voor eenige jaren als voorzitter van de R. K. Spekslagersvereeniging iii Den Haag in een Nieuwjaarsspeech aanhaalde, vast is blijven staan dat één van de grootste euvels in ons bedrijf, volgens mijn meening, is, dat men zonder de noodige vakkennis, hetzij als spekslager, hetzij als vleeschhouwer, beide bedrijven uitoefent. Ik heb zoo’n idee dat een rasechte vleeschhouwer alleen maar van de veronderstelling uitgaat „vleesch verkoopen”, hoe meer kilo’s hoe beter, zooveel kilo’s zooveel maal de winst. Maar hij vergeet, dat de spek-speculatie bij ons een groote factor speelt cn zoo hij alleen versch vleesch koopt, dan heeft hij wel niet met de rijzing en daling van spek te maken, maar dan is zijn eerste winst al verdisconteerd bij den grossier. Meestal heeft de vleesclihoiiwer niet zoo’n groeten omzet in hef artikel varkensvleesch en beschouwt ’t als een bijzaak, maar wat hem die bijzaak kost, is niet nader te bepalen, .omreden alles, door elkaar verkocht wordt (uitzonderingen ook in mijn verder schrijven voorbehouden). Dito gaat het met diegenen, welke trachten het vleeschhouwersbedrijf uit te oefenen. Beginnen wij maar eens met den inkoop. Hoeveel soorten, ’t is allemaal vleesch, maar meermah.'c heb ik gehoord en ook gezien, anders zou ik het niet gelooven, dat de inkoop van hetzelfde vleesch dubbeltjes per kilo scheelde met iemand die een geroutineerde in de runderhal was. Toch wil die man, die zoo ongelukkig kocht, mee concurreeren, ja zelfs zooals het heet, om er in te komen, .gaat hij iets beneden den anderen concurrent en het resultdat kaii‘ ook hij niet bekijken, want het gaat door elkaar. Praten wij nog maar niet eens te veel over het uitsnijden. Als ik het varkensvleesch wel eens bij een vleeschhouwer zie hangen, dan zou men er om kunnen 'lilen en ik heb absoluut geen verstand van rundleesch, want ik ben één van de hoo.ge uitzonderingen, die alleen de spekslagerij uitoefenen, tnaar ik twijfel er niet aan of de' vleeschhouwer kan wel huilen over de wijze waarop de' spekslager met het rundvleesch rondspringt (ook hier in beide gevallen uitzonderingen voorbehouden). De menschen die van jongs af in beide vakken groot gebracht zijn, laat ik er ook buiten; ik heb het hier op het oogenblik in het bijzonder over Den Haag. En dat ik mij eenigszins gesteund voel door het aanzien van de zaken zelf, is voor mij een bewijs te meer. Zie de winkels maar eens aan. Zelden domineert het, één van beide vakken hebben den boventoon. Kwam de tijd toch weer eens, dat ieder verplicht was in zijn eigen vak te blijven, chocolade bij een banketbakker en niet in een fruitzaak, varkensvleesch bij den spekslager, rundvleesch en kalfs.vleesch bij. den vleeschhouwer, ik heb zoo’n idee.

Geldersche Vleeschwarenfabriek W. BLOM – Winterswijk.

l*»i>ckworsï . . ... . JFi. 0.70 Bofertaamwonf ........ „ 0.50

Gebooltfe Ham I.

Alles per 5 ons,

EERSTE KWALITEIT. '99mT NEEMT PROEF