is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 3, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPVOEDING INI VOLKSCHEN GEËNT

ORGAAN VAN HET OPVOEDERS GILDE

No. 3 3e Jrg. IS Bloeimaand (Mei) 1943 Verschijnt eiken Zaterdag Uitgave: NENASU, Postbus 58, Utrecht, Telef. 11851 – Giro 207915 t. n. v. Volk en Vaderland

Wnd. Hoofdopsteller: I. T. van Eelen – 's-Gravenhage Opstelraad; Dr. G. de Gelder en Dr. W. F. de Groot Wnd. Secretaris van den'Opstelraad: J. Hettema, Thorn Prikkerlaan 46 – 's-Gravenhage Organisator: I. T. van Eelen – 's-Gravenhage

MUSISCHE OPVOEDING

DOOR T.VAN LEENING

Overgenomen uit Nieuw Nederland – Maart 1943 – No. 3

Slot van blz. 5 No. 3.

Kunstgeschiedenis het vak Kunstgeschiedenis zich bij de vakken teekenen en handenarbeid prachtig kan aansluiten behoeft eigenlijk geen afzonderlijk betoog. Ook aan dit vak is nimmer de plaats toegekend, die het krachtens zijn bijzondere waarde voor de musische vorming dient in te nemen.

Toen in 1918 het „leeren zien en begrijpen van beeldende kunst” in het leerprogram voor de H.B. scholen was opgenomen, meende men reeds een heelen stap in de goede richting te hebben gedaan, doch men vergat, dat voor dit leeren zien en begrijpen van kunst, ook kunst in de school noodig was, of, zoo dit niet mogelijk was, althans voldoende aesthetisch aanschouwingsmateriaal daarvoor in de plaats gesteld moest worden, waardoor de belangstelling van de jeugd voor de ware kunstscheppingen der grootmeesters in bouw-, schilder- en beeldhouwkunst kon worden gestimuleerd. Wanneer wij op de scholen voor V.H. en M.O. in ons land eens een onderzoek konden instellen naar de aanwezigheid van het voor dit onderwijs zoo noodzakelijk aesthetisch «Ulschouwings-materiaal, dan zouden wij tot droeve ervaringen komen. |

In dit gemis aan materiaal ligt een der oorzaken, waarom aan dit deel der musische vorming in onze scholen tot heden zoo goed als niets is gedaan, enkele goede uitzonderin- daargelaten. |

I Enkele verdienstelijke teekenleeraren hebben echter toch getracht van dit onderwijs iets te maken en

verzamelden daartoe uit eigen boeken en tijdschriften alle mogelijke illustraties over beeldende kunst, welke zij den leerlingen in handen gaven, om er zoo nu en dan want een afzonderlijk lesuur voor kunstgeschiedenis kwam niet op den rooster voor een bespreking bij te houden. |

j : De „Kring van Scholen”, eon stichting van Haagsche teekenleeraren aan middelbare scholen, was in dit opzicht gelukkiger. Met steun van een gemeentelijke subsidie wist deze Vereeniging van leeraren in de laatste jaren een rijke verzameling van platen, boekwerken en lantarenplaatjes aan te leggen, die in normale tijden telkens

in gedeelten over i 8 a 20 middelbare scholen in Den Haag circuleerden. Ook de Vereeniging V.A.E. V.O. (Vereeniging 'voor aesthetisch element in het voortgezet onderwijs) heeft in dit opzicht getracht voor de scholen in Nederland verdienstelijk werk te verrichten.

Vanzelfsprekend kan men aan de hand van zulk materiaal wel de belangstelling van de jeugd wekken, doch van het leeren zien en begrijpen van kunst kon toch in vele gevallen geen sprake zijn, omdat zoo goed als iedere directe aanraking met de kunst ontbrak, daar de illustratie, hoe schoon ook uitgevoerd, slechts een zwakke afspiegeling kan geven van een werkelijk kunstwerk. Men heeft dit euvel trachten te ondervangen door het museumbezoek sterker te bevorderen. Uit jarenlange ervaring weten wij, wat er van dit museumbezoek met klassen is terecht gekomen. Wij hebben ze zien wandelen, de leeraren en de onderwijzers met hun leerlingen, waarbij het ons opviel, hoe de jeugd dit museumbezoek meer opvatte als een pretje, dan als een serieuze poging haar in aanraking te brengen met de ware scheppingen van kunst.

Toch zouden wij dit museumbezoek met klassen niet gaarne willen missen. Het moet alleen beter voorbereid worden en dan zullen de resultaten ook niet uitblijven. Wil dit museumbezoek goed zijn, dan dient het ook op geregelde tij den,plaats te vinden en wel onder deskundige leiding.

In Den Haag heeft men getracht dit museumbezoek voor leerlingen

Met goedvinden van het Hoofd van het Opvoedersgilde wordt kam. W. Th. de Boer wegens drukke werkzaamheden van zijn taak als Hoofdopsteller voorloopig ontheven. Tot nader order zal kam. I. T. van Eelen deze functie waarnemen. " r

Inhoud: Musische opvoeding – Beroepsopvoeding – Zoo moet het – Een aanvulling en een verbetering – Boekbespreking – Officieel nieuws – Gildenieuws – Lijst van vacatures – A.V.L.O.N. ■■■lliiilillli