is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 15, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sing, zullen zij als regel gaarne medewerken. Een gevaar is hier dat één en ander administratief volgens vaste normen wordt geregeld. De daartoe aangewezen instantie zij met speciaal geschikte zeer deskundige ambtenaren tot raad en steun bij deze vaak moeiiijke beslissing. Soepelheid van ambtelijke zijde is hier noodig, hoewel zonder aanzien des persoons het beiang van de gemeenschap dient gesteld te worden boven dat van den enkeling, juist om de enkelingen waaruit de gemeenschap bestaat, van dienst te zijn. Dus geen kind naar een beroep, of (schrik niet) naar H.B.S. of andere school, zonder dat de overheid hierin heeft beslist.

4. Te verwachten valt, dat ondanks alle moeite in ongeveer 10 procent der gevallen een leerling toch minder geschikt blijkt. Het onderzoek onder 2 en 3 wordt nu herhaald en andere mogelijkheden in overleg met leerling en ouders toegepast. Zoowei de ouders, de leeraren als de bedrijfsleiders mogen onafhankelijk van elkaar een herhaald onderzoek uitlokken.

5. Het arbeidsbureau is verplicht, leerlingen, die opgeleid zijn voor een bepaalde vakrichting, ook werkelijk te plaatsen in die vakrichting. Slechts dan, wanneer het aantal plaatsen minder is dan het aantal gegadigden, worden de minst goede leerlingen niet geplaatst. De beste man op de beste plaats.

6. In iedere streek dient een bufferschool en een omvormingsschooi te worden opgericht. De eerste om leerlingen van bijv. een handelsdagschool of ambachtsschool, welke nog niet geplaatst kunnen worden, de gelegenheid te geven het vak gedurende enkele maanden nog te onderhouden en uit te breiden. De omvormingsschooi dient om de gemaakte fouten, veroorzaakt door de schommelingen in behoefte aan arbeidskrachten op te nemen en ze zpo spoedig klaar te maken voor een beroep waarin meer vraag naar werkers is.

Niemand, en in geen geval iemand beneden 3O jaar, mag de gelegenheid krijgen langs de straat te slenteren. De terugslag van dezen maatregel zal de strafrechter ondervinden en hij zal er niet rouwig om zijn.

7. Wanneer een bed,rijf een bepaalde pen;oon wil aannemen, bijv. een vriend van den directeur, dan kan dit slechts met toestemming van het arbeidsbureau en dan nog uitsluitend in die gevallen wanneer het bedrijf aantoont en ook uit overige gegevens van het arbeidsbureau blijkt, dat een betere kracht voor deze plaats niet beschikbaar is. leder heeft het recht te trachten door solliciteeren zijn positie te verbeteren en onder gelijkwaardige krachten mag het arbeidsbureau het bedrijf niet tot een bepaalde keuze dwingen, maar tegen individualisme van de zijde van het bedrijf dient in het belang van het bedrijf zelf als deel der gemeenschap te worden gewaakt.

8. Het Arbeidsfront heeft de leiding over de vorming in de bedrijven. Het geeft iedere jongeman en meisje de gelegenheid door een juiste opvoedingsmethode niet alleen een zoo groot mogelijke vakbekwaamheid te verwerven, maar wat belangrijker is, het zal moeten op voeden tot mannen en vrouwen van karakter die vertrou-

wen hebben en ook kunnen hebben in zichzelf en respect voor een eerlijk tegenstander. Die weten wat zelftucht is, die belangstelling hebben niet alleen voor hun eigen werk of vak, maar ook voor dat van een ander. Menschen met ieen gezond, door sport beter ontwikkeld lichaam die op durven komen voor hun volk en hun nageslacht en die de soms harde consequenties durven aanvaarden van het opzij zetten van hun privé belang voor dat van de gemeenschap. Het Arbeidsfront verzorgt na een herhaald onderzoek volgens punt 2, gezien haar eigen gegevens en die van het bedrijf de vorming van hen die geschikt zijn voor baas, opzichter en speciale functies. Het verzorgt ook de buffer- en omvormingsscholen.

Nog ongerekend de economische voordeelen voor het volk, komt mij voor, dat het bovenstaande niet alleen geldelijk, maar meer nog van groot belang zal zijn voor het gevoel van geluk dat ieder mensch heeft wanneer hij werk doet waar hij zin in heeft. Een mensch in zijn liefhebberij is in een heel andere stemming dan bij een onaangenaam werkje.

We behoeven ook niet te overdrijven en beweren dat na doorvoering van deze voorstellen vast ieder in zijn werk zijn geluk zal vinden, maar een verbetering lijkt het mij zeker. Een verbetering die ook zal terugslaan op de stemming thuis, zoodat ook voor de huisvrouw die ik hier zoo vergeten heb nog iets is gedaan.

Omdat het lang zal duren eer de werking van deze voorsteilen zich overal zoo zal hebben doorgezet dat de plaats van ieder zoo goed mogelijk is bepaald, is het, gezien het groote algemeen belang, noodig dat nu reeds alles wordt gedaan wat gedaan kan worden.

BRUINSHORST, Hengelo.

ui» MÊÊIÊiamiÊÊiÊÊÊÊ

DISTRICT ’S-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN

Aan de leden, Ondergeteekende noodigt de leden van het District ’s-Gravenhage en Omstreken uit om op Donderdag, 17 Augustus a.s., deel te nemen aan een landdag van het District Zuid-Holland, welke bijeenkomst zal worden gehouden te Gouda. Aanvang ’s morgens 10 uur, sluiting ’s middags 4.30 uur. Onder meer staat op het programma een heemkundige wandeling door Gouda onder deskundige leiding.

Belangstellenden gelieven zich zoo spoedig mogelijk aan te melden bij ondergeteekende. Bijzonderheden zullen volgen.

R. V. d. MEI, Apeldoornschelaan 129, ’s-Gravenhage

GEMEENTE AMERSFOORT Met 1 September as. worden bij het openbaar lager onderwijs voor den tijd van drie maanden of eventueel langer, gevraagd: een tijdelijk Onderwijzer en een tijdelijk Onderwijzeres Inzending van stukken vóór 21 Augustus a.s. aan het Hoofd van de Personeelscentrale ten Stadhuize.

GEMEENTE TEXEL (2e klasse) Aan- de openbare school voor u. 1.0. te den Burg wordt gevraagd een tijdelijk Onderwijzer of een tijdelijk Onder wij zeres stukken aan den Burgemeester van Texel te den Burg vóór 29 Augustus 1943. De benoeming zal geschieden voor ten minste een jaar.

GEMEENTE APELDOORN Gevraagd te Apeldoorn aan school 28, Brinklaan, (2e klasse) een Onderwijzer stukken te zenden aan den Burgemeester (Regentesselaan 10) vóór 22 Aug. 1943. Zij, die reeds eerder naar deze betrekking solliciteerden behoeven geen nieuwe sollicitatiestukken in te zenden. Geen bezoek vóór oproeping.

Plaatst Uw vacature-advertenties in dit blad. 20 ct. per m.m.