is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat daarmede de erkenning is mtgesproken, dat de Nederlander het recht heeft en in staat is zijn Vaderland te verdedigen, den eigen sector in het groote Europeesche front. Nog bhjft de practische beteekems daarvM, door het heerschende onverstand en b"principieele belang ten achter De grondslag voor de nieuwe Nederlandsche weermacht, dis deel van de groot-Germaansche en Europeesche weerinacht is geleed De idee van de volksweerbaarheid zal m Nederland met ten onder gaan. Daarvoor zorgen ook de het Legioen, die eerlang als „Pantsergrenadierdivision Nederland” een gesloten strijdeenheid zullen gaan vormen.

Met het oog op de püchten, die ons de rechten zuUen verzekeren, verheugen wij ons ook over den arbeidsmKt, de tewerkstelhng van groepen Nederlanders into buitenland. Niet, omdat wi) met voldoende oog zouden hebben voor de bezwaren, die daaraan verbonden zijn, niet, omdat wij niet zouden beseffen, welk een leed en be Moeving de achtergebleven gezinnen hebben te doorstaan E wij verheugen ons erover, dat Nederlanders in ziffk groot aantal een directe bijdrage leveren voor de opvoering, doordat zij niede helpen de wapens te smeden, waarmede Europa zich de vijanden van het liji zal weten te houden. Velen zijn onvrijwillig gegaan Velen ziin ook gegaan met een bezwaard hart. Maar de Nederlandsche arbeider doet zijn plicht, ook al kan hij het niet de doelstelüngen nog niet eens zijn. Wij, listen die de vaan van de eer van den arbeid onihoog hebben geheven, zullen dit nooit vergeten. Zooals wij ook niet zullen vergeten, dat het niet de arbeiders zijn, die zich in ons land aan de tewerkstelhng, aan de oor ogsphchten onttrekken, maar hoogstens de welgedane plutocraten de gegoede burgers en de egoïstische welvarenden van to voSe tijdperk Het is teekenend, dat de reactionnaire vroegere leiders van het Volk, zooals wij die onder meer terugvinden in kerkelijk gewaad, hun protesten tegen de tewerkstelling pas hebben doen h°oreti, toen uitgebreid tot alle groepen van de Daarmed^ hebben zij hun eigen motieven op welsprekende wijze veroordeeld.

De Beweging staat!

Het jaar, dat voorbijging was, het is reeds gezegd, met gemakkelijk. Omdat wij in onzen strijd zoo door en door T 'i'y