is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsche sport; officiëel orgaan der Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging, der Nederlandsche Jachtvereeniging "Nimrod", der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging, der Amsterdamsche IJsclub en der Amsterdamsche Skating-club, jrg 20, 1901, no 990, 13-07-1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er iets aan een der blokken gebroken. Sidi Fekkar en Belmga zagen wij eenigen tijd in eikaars nabijheid zeilen, en viel het direct op, hoe veel beter de bemanning van Bdouga met dit jacht omgaat dan die van de Sidi Fekkar, die waarschijnlijk nog onvoldoende geoefend is. Chetcha, die langzamerhand de eerste van de geheele vloot was geworden, brak haar stuurboords-zaling, waardoor zij bijna haar mast verspeelde, die echter gelukkig hield tot aan den Hoek een noodreparatie kon uitgevoerd worden.

Na aankomst aan den Hoek had daar de gebruikelijke lunch enz. plaats, en daar men ruim drie uur op den vloed moest wachten, gingen de meesten een beetje duintrappen. Aan alles komt een einde, zoo ook aan deze gedwongen pauze, en met frisschen moed ging het huis-toe. Bij den start kwamen de kleine en de reusachtige Margareiha in botsing, waardoor de eerste een gat in zijn grootzeil kreeg, hetwelk op den uitslag van invloed geweest kan zijn. Daar wij bij de terugreis bij de eerstvertrekkende jachten bleven, zagen wij verder niet veel bijzonders en van den laatste alleen de aankomst. En hiermede was dit feest ook weder afgeloopen en hadden wij, en velen met ons, een genoegelijken dag gehad, een buitengewone portie kolendamp te slikken gekregen, daar de Rotterdamsche stoomvloot er een soort kolen schijnt op na te houden dat zeer sterk rook geeft en buitengewoon geparfumeerd is. Waren echter, zooals wij reeds boven aangaven, alle booten aan lij der jachten gebleven, zoo had geen mensch van dit euvel veel last gehad ; nu kon men door het rookgordijn af en toe de zeilende jachten in het geheel niet zien. Wij hopen in de gelegenheid te zijn, bij de nog volgende wedstrijden, de dit jaar nieuw uitkomende jachten beter in het oog te kunnen houden; dit was op de Maas totaal onmogelijk en enkele hebben wij zelfs den geheelen dag niet gezien, ofschoon wij scherp naar hen rondkeken, en het proces-verbaal ook trouw hunne tijden geeft. I

J Daarom/ is juist die eerste wedslrijd in het voorjaar van iHol-| landia” steeds zoo mooi, omdat men met het meeste gemak eenj studie van al het nieuwe kan maken. i Zooals wij persoonlijk gezien hebben, waren de uitgeloofde prijzen meerendeels zeer mooi en kostbaar; zelfs de mopperaar > Noordoost ’ zou er mee tevreden geweest zijn. Een gezellig diner verzamelde na afloop de officieele vertegenwoordigers der Vereenigingen, ook de deelnemers en vele andere, in de zalen der Rolierdamsche Diergaarde, waar het niet aan de, noodige hartelijke speeches ontbrak en nog eenige kransen werden aangeboden. Daarna had de prijsuildeeling plaats, gevolgd door vuurwerk en concert, en waren de feestvierenden zeker nog goed en wel bijeen, toen wij reeds hier op een oor lagen. In elk geval kan De Maas en haar kranig Bestuur tevreden zijn met den afloop van haar feestviering, die door geen enkelen wanklank gestoord werd, en waarbij zij zoo veel sprekende bewijzen van belangstelling harer zustervereenigingen mocht ontvangen. Deze feesten kunnen met gouden letteren opgeteekend worden in hare gedenkboeken en wij hopen dat zij voor volgende jaren De Maas een leiddraad en steun mogen zijn om voort te gaan op den niet altijd gemakkelijken weg tot het doel, waarop zij nu reeds met zoo voorbeeldige kracht een zoo goed eind heeft afgelegd.

Volledigheidshalve melden wij tiog, dat de functies als volgt waren verdeeld. Juty: de heeren G. van der Pot, Roei- en Zeilvereeniging iDe Maas” ; Jhr. W. Six, Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging, Amsterdam ; P. Altink Jr, Zeilvereeniging >Het IJ”; M. von Bermith, Sociélé Royale N-autique Anversoise, Antwerpen; 11. Nijssens, Yacht-Club d’Anvers, Antwerpen. Wedstrijd-coramissarissen. Het bestuur der Roei- en Zeilvereeniging «De benevens de heeren 11. F. D. Chabot, R. Ebeling, J. J. Havelaar, B. Hooijkaas, J. v. d. Kop, W. J. Kramers, J. J. J. Louwman en J. Milders. Ten slotte verwijzen wij voor verdere inlichtingen naar het in den text gelascht

De match om het kampioenschap van de wereld voor beroepsscullers tusschen Jacob G. Gaudaur, den Canadees, die den titel op het oogenblik voert, en George Towns, den kampioen van Engeland, een Australiër, zal doorgaan en tusschen 16 en 20 Augustus te Rat Portage in Canada plaats vinden. De winnende ploeg van de Leander Club in de Grand bestond uit de roeiers: C. A. Willis (boeg), H. J. du Vallon, W. Dtidley Ward, G. M. Maitland, C. D. Burnell, J. E. Payne, C. J. D. Goldte, R. C- Etherington-Smith (slag), G. S. Maclagari (stuurman). De boeg, no. 2, no. 5 en de stuurman zijn van Oxford, de anderen van Cambridge.

De wedstrijd om de Wingfield Sculls, waaraan de titel van «Kampioen van de Theems” verbonden is, over de Putney Morlake-baan, zal nu weldra plaats hebben. Indien daarvoor meer dan één aspirant is, zal een voorwedstrijd moeten uitmaken, wie tegen den verdediger, C. V. Fox, zal mogen starten. De inschrijvingen sluiten 15 Juli. De wedstrijd is nationaal.

Gespeelde Gew Gelijk Verl. Doelpunten Punten wedstrijilen gespeeld vóór legen 11. V. G. B. I I 0 0 6 o 2 R. Z, C. I 0 0 O 6 0 D. J. K. 0 o 0 0 0 0 o

6"» | . 251mm»: 14m1.

Aanstaande Zwemwedstrijden, Rotterdam (Rolterd. Zwemclub) Nation. Zwemwedstr. 21 Juli, Zwolle (Bad- en Zwem-Ver. Zwarte water) Nat. wedstr. 28 » Amsterdam. (Amsterd. Zwemclub.) Nation. wedstrijden 4 Augustus

Nederlandsche Zwembond. Waterpolo- Competities. Scheidsrechter. 14 Juli. D. J. K.—II. V. G. B. Jac. Musly. 21 » R. Z. C.—11. V. G. B. L. Bonman. 4 Aug. D. J. K.—R. Z. C. W. E. Merens. II 5 11. V. G. B.—D. J. K. Jac. Musly. 25 » R. Z. C.-D. J. K. W. E. Merens. L. Bouman, Secretaris Nederl. Zwembond.

Nederlandsche Zwembond. Stand der Waterpolo-competitie.

Morgen, Zondag, des namiddags te 2 uur, heeft te Amsterdam aan de inrichting aan de De Ruyterkade (üir. Th. van Pleemstede Obelt) de eerste Waterpolocompetitiewedstrijd plaats tusschen de Zwemclub »De Jonge Kampioen” te Atnsterdam en de Haarlemsche Waterpoloclub »H. V. G. B.” Zonder ons aan voorspellingen omtrent den vermoedelijken uitslag te willen wagen, gelooven wij dat de strijd zeer interessant zal zijn en dat eene gemakkelijke overwinning, zooals Haarlem Zondag jl. op Rotterdam behaalde, voor geen van beide partijen te wachten is. Haarlem met zijn goed samenspel en Amsterdam met zijn goed stel snelzwemmers, zullen elkaar ongetwijfeld handen vol werk geven.

Haarl. Waterpoloclub „H. V. G. B.”

Op Zondag 7 Juli j.l. had in de inrichting van den heer A. A. Sprenger aan de Houtvaart te Haarlem een goedgeslaagde onderlinge wedstrijd van de Haarlemsche waterpoloclub „H. V. G. B.” plaats, waaraan verbonden was de eerste wedstrijd van de eerste Nederlandsche competitie om het Kampioenschap Waterpolo, uitgeschreven door den Nederlandschen Zwembond. De inrichting was hier en daar wat versierd. De wedstrijd werd opgeluisterd door muziek van de Haarlemsche Muziekvereeniging sOrpheus,” die, zooals bij de meeste zwemwedstrijden gebruikelijk is, vooral ook dan haar geluid liet hooren, wanneer men liever stilte wenschte, zoodat menige schoone marsch bij eene der meest treffende passages moest worden afgebroken. Een talrijk publiek, waaronder vele dames, was bij den wedstrijd tegenwoordig. De Jury bestond uit den Voorzitter der Haarlemsche Waterpoloclub, enkele genoodigde Haarlemsche zwemliefhebbers en den Bondssecretaris. Te circa i uur ving het feest aan met een openingswoord van den heer Grabein, jurylid, die o.m. dank bracht aan het Bestunr van den Nederlandschen Zweinbond voor het uitschrijven van den competitiewedstrijd en den deelnemenden Vereenigingen veel succes toewenschte.

Hierna begon de wedstrijd volgens pogramma met 1 I. Figuurzwemmen door veertien dames (lees meisjes-) -leden van de inrichting. De figuren, over het geheel zeer eenvoudig, werden wel is waar niet altijd even regelmatig uitgevoerd, doch het jeugdige 14-tal, getooid met roode en blauwe mutsen, leverde een aardig schouwspel op en gaf, daar de serie oefeningen ongeveer een kw-artier duurde, voldoende bewijs goed met het water vertrouwd te zijn. Tot slot sprong een drietal meisjes van den springtoren. 11. Duiken voor leden der inrichting. 5 deelnemers. le prijs B. de Kanter in 19 seconden; 2e prijs J. E. van Panhuys in 31 1/5 sec. Het op te duiken voorwerp was een mandje met steenen. Een touw met dobber gaf aan, waar het mandje gezonken was. Eenerzijds was dit zeer doelmatig, doch anderzijds leverde het touw voor de deelnemers eene belemmering bij het zwemmen op. Het aanbrengen door den eersten prijswinner geschiedde zeer snel. 111. Buikzwemmen, 50 M., voor leden der inrichting beneden 16 jaar, 13 deelnemers. le prijs G. Fabius in 53 2/5 sec. ; 2e prijs H. A. Brouwer in 55 3/5 i 3® P'tjs .T- Leembruggen in 59 sec.

De baanlengte was 25 Meter, zoodat het nummer met i keerpunt gezwommen werd. Men houde mij de opmerking ten goede, dat los in het water hangende goalpalen, die bij de minste aanraking heen en weder bewegen, zoowel voor het starten als voor het maken der keerpunten totaal ongeschikt zijn. Bij dit onderlinge feestje kwam het er nu niet zoo bijzonder op aan (bij den lateren tobbewedstrijd werd met het oog op den tijd ook niet op een metertje verschil bij het afgaan tusschen twee deelnemers gekeken), doch bij volgende gelegenheden verdient het zeker ernstige overweging, voor het starten en keeren zorg te dragen voor vaste boeien en dan het starten te doen plaats hebben in drijvende houding met eene hand aan de boei, zooals bij andere zwemwedstrijden gebruikelijk. Den jeugdigen leeftijd der deelnemers aan dit nummer in aanmerking nemende, zijn de tijden van de winners niet slecht en kunnen uit hen, bij serieuse oefening, ongetwijfeld goede snelzwemmers groeien. IV. Eerste wedstrijd van de eerste Waterpolo-competitie. Onder scheidsrechterschap van den Bondssecretaris stelden zich de volgende zeventallen op: Rotterdamsche Zwemclub ; Van Beek (doel); V. d. Schalk en Wouters (achter); W. v. Hasselt, Scheerder, Tordoir en Wouters (voor); Haarlemsche Waterpoloclub tJ. J. van der Ley (doel); J. Garrer en J. H. G. Bóissevain (achter); A. M. Hiibregtse (midden) ; W. J. Modderman, F. Hulswit en F. van der Vinne (voor).

Van den aanvang af was Haarlem overweldigend sterker dan Rotterdam. Voortdurend was de bal op Rotterdamscli terrein en voortdurend werden door de Haarlemsclie voorhoede worpen gedaan op het vijanüelijk doel, met het gevolg, dat de rust werd ingegaan met 3—o doelpunten in het voordeel van Haarlem. Na de pauze van hetzelfde laken een pak. Eindresultaat 6 o in het voordeel van Haarlem, eene overwinning, zeker ten volle verdiend. Gedurende den geheelen wedstrijd behoefde de Haarlemsché doelverdediger niet éénmaal handelend op te treden. Bij de beoordeeling van dezen uitslag houde men in het oog, dat het Rotterdamsche zevental eerst voor enkele dagen was samengesteld en het dus volstrekt niet te verwonderen was, dat het tegen de Haarlemsche spelers, die reeds weken achtereen, dag aan dag partij hadden gespeeld, niet was opgewassen. De Rotterdamsche jongelui hebben zich voorloopig vooral te oefenen in het werpen

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. PROCES-VERBAAL van de gehouden Internationale Roei wedstrijden Vrijdag 14 en Zaterdag ig Juni IQOI, op den Amstel bij Amsterdam. Lengte der baan pl. m. 2500 Meter voor alle nummers.

Jury. Jhr. W. Six, (K. N. Z. en R. V.). F. A. Brandt, (D. S. R. V. iLaga”). Mr. P. Feenstra Pzn, (A. S. R. V. >Nereus”).

L. M. A. Hoefman, (R. en Z. V. »De Maas”). W. Hultzer, (R. en Z. V. >De Amstel”). C. J. A. van IteRSON, (1.. S. R. V. jNjord’ ). F. W. Oewet-, (A. R. en Z. V. »De Hoop”).

INGE.SCHREVEN VAARTUIGEN. Volgnummer. | Voorwedstri iste .Heat” Min. Sec. iden 14 Juni. 2de .Heat" Min. Sec. Eindwedstrijd 15 Juni. Min. Sec. I. Tweeriemsgieken Amst. Stud. R. V. >Nereus", Amsterdam. I niet aangekomen Leidsche ötud. K. V. »Njord”, Leiden. 2 niet uitgekomen 11. Vierriemsgieken R. en Z. V. sDe Maas”, Rotterdam. I 9 403/5 10 5 Prijs. (Juniores) R. en Z. V. >De Amstel”, Amsterdam. 2 niet uitgekomen Delftsche Stud. R. V. ïLaga”, Delft. 3 niet aangekomen Leidsche Stud. R. V. »Njord”, Leiden. 4 niet uitgekomen Deutscher Turn- und Ruderverein, Rotterdam. S 10 13 10 25 Utrechtsche Stud. R. V. sTriton”, Utrecht. 6 niet uitgekomen lil. Tweeriems Leidsche Stud. R. V. >Njord”, Leiden. 1 11 23 2/5 Scullingbooten Amst. R. en Z. V. >De Hoop", Amsterdam. 2 II 5 3/5 12 8 Erijs. Delftsche Stud. R. V. sLaga”, Delft. 3 II 271/5 12 243/5 IV. Achtriemsgieken Leidsche Stud. R. V. »Njord”, Leiden. I 9 39 (Juniores) Delftsche Stud. K. V. >Laga”, Delft. 2 9 271/5 Prijs. R. en Z. V. >De Amstel’’, Amsterdam. 3 niet uitgekomen V. Tweeriemsgieken Geen inschr ij vingen. (zonder stuurman) VI. Vierrierpsgieken Deutscher Turn- und Ruderverein, Rotterdam. T 9 31 9 514/5 Amst. Stud. R. V. iNereus, Amsterdam 2 9 394/5 Amst. R. en Z. V. .De Hoop”, Amsterdam. 3 10 4 9 48 Rrijs. VII. Tweeriemsgieken Utrechtsche Stud. R. V. .Triton”, Utrecht. I niet uitgekomen (Juniores) Amst. R. en Z. V. >De Hoop”, Amsterdam. 2 II 443/5 Delftsche Stud. K. V. sLaga", Uellt. 3 II 37 12 272/5 Prijs. R. V. iWillem III", Amsterdam. 4 12 27 12 53 Leidsche Stud. R. V. ïNjord”, Leiden. S 13 233/5 VIII. Tweeriems Scul-Leidsche Stud. R. V. >Njord”, Leiden. I II 41 Prijs. lingbooten (Juniores) R. V. ïWillem III”, Amsterdam. 2 niet uitgekonicn R. V. sNautilus”, Rotterdam. 3 niet uiigekomcn IX. Achtriemsgieken R. en Z. V. .De Maas”, Rotterdam. I 9 102/5 Amst. Stud. R. V. iNereus”, Amsterdam, 2 9 61/5 Prijs. Utrechtsche Stud. R. V. ïTriion”, Utrecht. 3 niet uitgekomen

Bestuurderen der Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jhr. W. Six, President. Mr. C. Frikkers, Secretaris.

J. Fredertk Bangert. Dr. R. J. Th. Meurer. J. Jacob Claasen.

Starter. 11. Le Coui.tre.