is toegevoegd aan je favorieten.

Arbeidsbestel; orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de Werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad, jrg 3, 1944, no 6, 1944 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(1 Moeizaam worstelde het G.A.B. diOor: verbeten trachtte het verder oniheil te vooinkomen. (dioor met man en maclht te verdiedigen en inderdiaadi wist zij tot de ruist haar doel schooin' te honden, waaraan ook onize-keeiper niet vreemd was. . ■

Na de irnst ■ hiaddten wij niet veel meer in te -brengen en het werd eenfiipei tusseheni een aanvallend Exce-lsior en em' taai verdedigend G.A.B. Ondanks orfö harde zwoegen kon echter niet 'Worden voortaoonen, dat Exeelsior de saore tot 1 opvoerde, hetgeen ooik vol’kom-enverdiend was. Het had -nog meer kunnen zijh.

In ieder geval hadden onze veteranen weer eenis geprofiteerd van frisische lucht en liehaamiabewegiing.

TJitgeaonderd een enkeling, die den volgenden dag-een beetje ikraakte in -de 'botten en het missclhien een beetje hatelijk aai 'Opvatten, wil ik onze stoere -ou'djes een „wel bekome het U” toewenschen. p,

en vindt na eenig zoeken een groote witte enveloppe, waaruit zij een doktersattest te voorschijn haalt, dat zij zonder verder commentaar den ambtenaar overhandigt.

Deze buigt zich vol aandacht over het attest en leest, dat hij Mevrouw Nolijn voor zich .heeft, en dat een Duitsche Dienststelle verzoekt haar door een arts te doen keuren, met het doel haar man verlenging van verlof te doen verkenen.

Wanneer de ambtenaar na Je zing niets vermoedend weer opkijkt puilen zijn argelooze oogen plots uit zijn hoofd.

Het vrouwtje richt zich juist weer uit haar gebukte houding op; hij ontwaart een symphonie van bruin, rosé

en wit. De rechter schoen is uitgetrokken, de kous eveneens- en met rappe handen is zij bezig het verband af te wikkelen.

Daar wij ons in Den Haag hevinderi, is onze ambtenaar een man van de wereld.

Dus wendt hij met een ruk zijn hoojd af en vraagt eenigszins onzeker en rood aankopend: „Mevrouw, mag ik eh,. weten wat_ U met dit eh voorhehty’.

Mevrouw Molijn staakt een oogenblik haar werkzaamheden, en kijkt hem zeer. verVbonderd aan: „Maar Mijnheer, ze zeiden daarginds toch, dat ik het U maar eens moest laten zien! .... .”. Mr. Cath. E, de Vries.

HAAGSCHE KRABBEL

Aanschouwelijk onderricht.

Onder de afdeeling Migratie ressorteert een klein kamertje; dat is onze terecht beroemde Kamer A.

Oppervlakkig gezien is het een heel gewoon vertrekje, maar ingewijden weten, dat heel wat stormen daar reeds doorgetrokken zijn. In dit kamertje worden n.l. de verlofgangers behandeld, réchtmatige en onrechtmatige.

De één voor, de ander na, komt binnen en neemt plaats voor het bureau.

Weer gaat de deur open en een vrouw komt binnenstrompelen.

De hoffelijk opgesprongen ambtenaar helpt haar in een stoel: om haar .rechter been is een dikke zwachtel gewonden.

'Zij blikt eerst onderzoekend om zich heen, opent dan haar handtasch

PERSONALL4

RIJKSARBEIDSBUREAU

Verleend ontslag: Aan mej. W. A. Bruyn en de – heeren Ir. J. W. Th. M. A. Cramer en,Ds. W. E. v. d. Berg.

Overgeplaatst; A. J. Jellema van het G.A.B. Leeuwarden' naar het Hoofdbureau en W. de Graef van het Hoofdbureau naar het G.A.B. Haarlem.

Arnhem meldt: Benoemd : W. Chr. J. Otten als jongste bediende; mej. N. H. Hendriksen, als typiste bij het Bijk. Doesburg; mej. N. M. M. V. Kerkvliet, als typiste Duitsche afdeeling; mej. N. D, Nijholt en mej. J. Th. Th. Tacke, als typistes bij de afd. Administratie; mej. A. M. A. V. Oort, als ass. vrouwenbemiddelaarster; mej. J. H. G. Rijgerberg, als telefoniste; mej. J. W. Sikkink, als telefoniste bij het Bijk. Winterswijk; Mej. o. H. v. Valen, als typiste-vrouwenbemiddelaarster bij het Bijk. Ede.

Overplaatsingen, enz.

Aan A. W. Koks werd de leiding van het Bijk. Renkum opgedragen. W. F. C. v. d. Zand van het G.A.B. Eindhoven naaf het Bijk. Renkum, als Ie ass. De heer Wegman, leider

van het Bijk. Franeker van het G. A.B. Leeuwarden, werd belast met de leiding van het Bijk. Eibergen. Mej. W. V. d. Assem werd van de afd. Migratie overgeplaatst naar de afd. Administratie als telexistetypiste.

Ontslag werd verleend aan: W. H. C. Bense, chef afd. Compt. van het Bijk. Winterswijk; mej. A. C. Beerents, typiste bij de afd. Administratie; mej. P. A. A. Cieraad, typiste bij de afd. Administratie; Th. Hakstege, adm. hulpkracht afd. Medische dienst van het Bijk. Winterswijk; mej. E. R. Hoen, wnd. vrouwenbemiddelaarster; Chr. Jacobsen, jongste bediende; H. K. Lantema, Ie ass. Bijk. Renkum; mej. J. H. Lensink, typiste by het Bijk. Winterswijk; J. L. F. O. v. d. Meulenkamp, Ie ass., Bijk. Eibergen; mej..H. C. Th. v. d. Nieuwenhoff, telefoniste: A. W. J. v. Onna, Ie ass., Bijk. Doetinchem; G. G. S. Baateland, leider Bijk. Eibergen; mej. J. Schouten, telefoniste Bijk. Winterswijk; mej. L. W. R. Wegman, typiste afd. Administratie; Mej. J. V. Witteveen, typiste bij het Btik. Ede.

Familieberichten: Op 11-6-’44 werd in het gezin van J. L. Becker, adm. hulpkracht op