is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 25, 19-06-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gvcmd. Matei tfunetkier <Jd. IOOI& – Mnawlcm – JföruissÉraat ÏO Bcitaoranl. cm l»enil»n menschen eerst neutraal te moeten wezen om goed te kunnen zijn. Er wordt veel over gepraat, dus moet het wel goed zijn. Men viert den triomf der groote monden. Men meent de prestatie te waardeeren, doch men waardeert alleen de reclame. Door strijd tot overwinning. Wat groeit, zal eens bloeien,. Doch men voelt niet voor den heerlijkenstrijd, die op katholiek sportgebied wordt gestreden. Men juicht mee met de overwinnaai’S, de overwinnaars der groote monden, die de pers achter zich hebben, lofpsalmend en wierookend. „Onze jongens” gaan naar Rome! „Onze jongens” zijnde hope des vaderlands. „Onze jongens” hier en ginder. De waan der neutraliteit is de groote vijand van den wensch der bisschoppen. De waan is een ziekte van het gezond verstand, waartegen geen redeneeren helpt. Er is dooreen Grieksch wijsgeer eens een wijs woordygesproken over de drogredenaars, de dwazen, die ineen waan gevangen zaten; „Zij moeten eerst hetere menschen worden.” En dit geldt ook hier. Slechts door gehoorzaam den wénsch te volgen, zal men van den waan kunnen genezen. Gehoorzame menschen zijn beter dan ongehoorzame menschen. Het is niet waar, dat een katholiek sportman een slechter sportman zou zijn, als hij in katholiek verband gaat spelen; maar het is zeker, dat hij een beter katholiek is. En dit laatste is ook nog wel wat waard, vindt U niet? F. A. BRUNKLAUS. Uit Amsterdam, Buitengewone algemeene vergadering. Zooals men zal weten is de algemeene vergadering van den D.H.V.B. vastgesteld op Zondag 22 Juli a.s. Het ligt nu in het voornemen van het bestuur van het district Amsterdam om vóór dezen Zondag een algemeene vergadering voor onze vereenigingen bijeen te roepen, teneinde de agenda van de bondsvergadering te kunnen bespreken. Vermoedelijk is dan die bijeenkomst op Dinsdag 17 Juli. Zoodra de datum officieel is,, ontvangt men nog nader bericht. Voorbereiding Amsterdamsch elftal. Bij het derde lustrum van den D.H.V.B. zal er op de eerste Zondagen van September ook een districtentournooi worden georganiseerd. Om het elftal van het Amsterdamsch district inde sterkst mogelijke formtie te laten uitkomen, wordt reeds nu aan de voorbereiding gewerkt en zullen op verschillende dagen avondwedstrijden worden gehouden. Datum en terrein worden tijdig bekend gemaakt. Lijst wedstrijdsecretarissen. Voor Z.P.C. is het wedstrijdadres thans bij den heer G. Posthumus, Javastr. 13 hs. Het bruidspaar van de week: Thans kunnen wij een D.0.5.5.-huwelijk vermelden. De heer Wim H. P, Fritz, 2e penningmeester-administrateur van D.O.S.S. en mej. Lena S. Weiman, eveneens een lid der D.0.5.5.-familie treden Donderdag 28 Juni a.s. in het huwelijk. De inzegening Zal plaats hebben inde kerk van de H. Maria Magdalena om 11 uur. Onze beste wenschen vergezellen hen. Junior en-uitstapjes. Nu de wedstrijden te Amsterdam zoo ongeveer alle verspeeld zijn, trekken de Amsterdamsche junioren naar buiten om daar tegenstanders te bekampen. Zoo ging D.O.S.S. naar Hilversum om tegen E.M.M. van SIGARENMAN DEL DE OUDE TIJD Oé Clercqstraat 2- Amsterdam- Tel. 82393 Mn>gx!itciissig€STievt f f ff (frijasen mts vóóf <fen oorlog Neemt proef s.v.p. Aanbevelend, F. v.d. Werft

Micoi. F. Labohm – Kleedermaker P. G, Hooftstraat 131 – Tel. 25962 – Amsterdam Bezoek op aanvrage doot gehee- Nederland Specialiter* in uniformen en ambstgewaden leer te trekken. De B verloor met 6—4 en de A won met 4—2. Ook de jongere junioren gaan eerstdaags weg en wel naar Haarlem of Bloemendaal. Constantius zou naar Laren gaan om L.V.V. te ontmoeten en De Meer zou D.H.L. opzoeken. Maar buiten dat men aardige wedstrijden speelt is zoo’n dag voor onze jongens werkelijk buitengewoon. Wanneer zooiets goed wordt voorbereid, amuseert men zich uitstekend, En de jongens zijn blij met zoo’n dag. Want men kan nu wel op groote vergaderingen vlammende protesten doen hooren en met een paar daverende volzinnen de menschen van bepaalde steden proheeren af te houden, wanneer men er niets tegenover zet, zal het resultaat toch niet zoo groot zijn. Naar buiten gaan onze jongelui toch,, en laten we blij zijn, dat onze clubleiders in die richting positief werk doen en niet zeggen wat wij niet moeten doen. Secretaris de Ruyter gaat heen. Het is heel jammer, dat wij deze week moeten vermelden, dat de heer de Ruyter zijn secretaris-functie by D.O.S.S. ter beschikking heeft gesteld. Wij zullen er nog niet te veel over zeggen, omdat wy vanzelf hopen, dat de Ruyter de katholieke sportbeweging niet zal gaan verlaten. Na zooveel jaren dienst mag dat toch niet! Wij komen er dus later nog wel op terug. Het secretariaat van D.O.S.S. wordt tijdelijk waargenomen door den heer G. Bleekemolen, Da Costakade 39 hs., Amsterdam W, Van de wedstrijden. R.K.A.V. 2 is er in geslaagd eerste klasser te worden. De beslissingswedstrijd tegen D.O.S.S. 2 eindigde ineen 4—3 overwinning. Gemakkelyk is dat niet gegaan, want D.O.S.S. gaf 'behoorlijk partij. En eerst 5 minuten voor het einde kwam de winnende goal door middel vaneen elfmeterschop. R.K.A.V. onze beste gelukwenschen na deze succesvolle competitie. Vriendschappelijk hebben wij nog: V.C.A. a—Doss a. I—9; Doss 3—V.C.A, 1, 4—7; Volendam I—D.O.S.S. 1, 2—5. GESPREKKEN MET CLUBLEIDERS. H, Op bezoek bij voorzitter Rich. de Vries. Men begrijpt, dat wij bij deze artikelen aan een bepaalde ruimte zijn gebonden, want als wij het geheele gesprek zouden willen weergeven, hadden wij zeker aan twee kolommen niet genoeg. Men is dus met een beknopt relevé —. soms misschien wat te zakelijk uitgedrukt wel tevreden. Wilskracht telt op het oogenblik een 160 leden, waarvan ruim 60 junioren. Maar buiten die 160 spelers, is er een groep vaneen man of tien, die zelf niet spelen, doch als de stille, niet-op-den-voorgrond-tredende werkers de steun der vereeniging zijn. Donateurs zijn er een 150, hun bijdragen komen echter niet de vereeniging als zoodanig ten goede, maar zijn bestemd voor de terreinaccomodatie (kleedhuis, afrastering enz.). Wat den algemeenen toestand aangaat is de heer de Vries niet ontevreden. Ook bij hem is het een vriendengroep, oppositioneele elementen zijn er niet, de zaak loopt gezond, doch hij mist dien geest van vroeger zeg tien jaar toen het meer een amicale groep OPKLAPBEDDEN Ook buitengewone maten volgens opgaaf. Vraag onze nieuwste combinatie. Ombouwkast en opklapbed in één; behoeft nief aan muur of grond bevestigd fc worden! Zoek Uw voor deel! U betaalt bij ons den netto-prijs zonder extra-winst voor H.H. Winkeliers of tusschenpersonen. Laat van Uw eiken ledikant een opklapbed maken. Vraagt inlichtingen W. J, LAGRAND dtéén BALISTRAAT 29. TELEFOON 54158

699