is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 31, 31-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar men hqt geloof niet te hoog en verheven acht om met zooiets als sport in verband te worden gebracht, maar waar men het te min vindt om over te spreken. Wie denkt, dat hij zich leiden laat dooreen beginsel, zie toe, dat hij zich niet dooreen verzinsel laat misleiden. Méér hoeft men eigenlijk over deze aangelegenheid niet in het midden te brengen en men zou zich vaneen massabekeering tot de katholieke sport overtuigd mogen houden. Doch, helaas! om te overtuigen zijn woorden niet voldoende. Voor de lauwe katholieke sportmenschen zijn woorden alleen van waarde, als ze er hun eigen lauwheid mee kunnen rechtvaardigen. Wat we noodig hebben zijn daden, voorbeelden, een consequente toepassing van goede, gezonde beginselen. Wat we noodig hebben is moed, durf. Doch vele katholieken kennen geen anderen moed dan den treurigen moed om inconsequent te zijn. F. A. BRUNKLAUS. Rotterdamsche brieven. R.K.S.V. Celer. hield dezer dagen haar 18e jaarvergadering. De voorzitter opende deze bijeeenkomst, bracht dank aan de leden voor hunne prestaties, doch in het bijzonder den spelers van het eerste elftal, dat volgend seizoen wederom inden 1.V.C.8. uitkomt. De diverse jaarverslagen werden onveranderd goedgekeurd. De bestuursverkiezing werd uitgesteld tot een lateren datum in verband met de reorganisatie. Na eenige ‘huishoudelijke zaken besproken te hebben, sloot de voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering, die door bijna alle leden werd bezocht. Gedurende eenigen tijd bleven de leden nog bijeen in het voor hen zoo onmisbaar clubgebouw, De scheidsrechterscommissie verzoekt beleefd aan allen, die interesse hebben om een wedstrijd te spelen tegen de collega’s uit het Westland e.v. Den Haag, dit bekend te maken aan het secretariaat; Nic. Beetsstraat 70a. Deze wedstrijd zal vermoedelijk op 26 Augustus gespeeld worden. Missiewedstrijd te Schipluiden op 5 Augustus a.s. Op 5 Augustus a.s. zal te Schipluiden op bet terrein van de R.K.V.V. Steeds Voorwaarts een missiewedstrijd gespeeld worden tusscben de eerste elftallen van K.R.V.C. (Rijswijk) en Steeds Voorwaarts. De netto-opbrengst van dezen wedstrijd -zal worden afgedragen aan den zeereerwaarden Fr. C. Breukel, zoon der parochie Schipluiden, die dit jaar naar de missielanden vertrekt. Zijneerwaarde doet zelf den aftrap. Voorts zal de R. K. Harmonievereeniging St. Caecilia den wedstrijd met muziek opluisteren. Na afloop zal het medaillon, door den heer P. v.d. Drift beschikbaar gesteld, aan de winnende vereeniging worden uitgereikt. Daarna kan men een bezoek brengen aan de missietentöonstelling. Aanvang wedstrijd 2.30 uur. De elftallen, die tegenover elkaar in ’t veld komen, zien er als onderstaand ui ; K.R.V.C.; Doel: H. Beijersbergen. Achter: A. Meeuwsen en P. Stoop. Midden: A. v.d. Swan, J. Kan en J. Beijersbergen, Voor: L. Smulders, A. v.d. Velde, A. v. Eembergen. G. Wubben en G. Parlevliet. STEEDS VOORWAARTS; Voor; P, Dessens, J. Vredebregt, J. v. Staaijeren, N. v.d. Stap en A. Vooges. Midden: H. v. Holsteijn, S. Berkhout en C. v. Mierlo. Achter: C. v.d. Knaap en A. Knijnenburg. Doel: T. Ruiterman. ROTTERDAMMER, CAFÉ DE BRUINVISCH r TELEFOON 54885 Leuvehaven 239, R’dam Aanbevelend, J.DE GOEDE

Uit Amsterdam. Woensdag 22 Augustus de jaarvergadering. De algemeene jaarvergadering van het district Amsterdam zal dit jaar op Woensdag 22 Augustus gehouden worden. Men wil misschien dezen datum dan alvast noteeren en voor het district gereserveerd houden. De Amsterdamsche jaarvergadering droeg altijd een geanimeerd karakter, vooral door den aangenamen toon die op deze vergadering heerscht. Het zou dus een gemis zijn, als men dezen avond niet aanwezig kon zijn. Nadere bijzonderheden, agenda e.d. volgen nog later. Secretaris P.P.C. afwezig. Van Maandag 6 Augustus tot en met 20 Augustus a.s. is de secretaris der Amsterdamsche pers- en propagandacommissie niet aanwezig. Wanneer men opdrachten, verzoeken of iets van dien aard voor de P.P.C. heeft, dan kan men in dien tijd terecht bij den voorzitter der commissie, den heer H. te Riele, Willemsparkweg 152, telefoon 20679 of bij den heer van Veen. Tel. wel bekend! Sportdag D.O.S.S. Men wil bij D.O.S.S. het nieuwe seizoen op een vlotte wijze inzetten. Daartoe wordt er op 26 Augustus een sportdag georganiseerd, waarbij voetbal, handbal, gymnastiek en athletiek de bestanddeelen zullen zijn. Al deze sporten zullen door D.0.5.5.-leden beoefend worden. Vanzelf komen wij nader op dezen dag terug. GESPREKKEN MET CLUBLEIDERS. VI. Wat wij over The Unity te weten kwamen. Wij zijn nu een week of wat met deze serie bezig en het doet prettig aan, dat er niet alleen in Amsterdam belangstelling voor deze gesprekken is, maar dat wij van verschillende zijden hooren, dat er ook buiten de hoofdstad over gesproken wordt. Natuurlijk over het eene stukje meer dan het andere, maar interesse is er. Zoo schreef ons een districtssecretaris uit Zuid-Holland of wij deze serie niet zouden kunnen uitbreiden over het heele bisdom Haarlem, want ook dan zouden deze met belangstelling worden gelezen. Wij geven het de redactie ter verdere overweging! Maar nu om op The Unity terug te komen. Wij zochten Zaterdagmiddag den heer J. G. Vest op, die sinds een jaar of negen bestuurslid is inde Vredesclub en momenteel de functies van secretaris der elftalcommissie en penningmeester vervult. Hij mocht zeggen, dat de toestand bij The Unity gunstig is. Er zijn nog wel verschillende zaken, die verbeterd zouden kunnen worden, doch ontevreden over den gang van zaken mocht men niet zijn. Er zijn momenteel 57 senioren en ruim 70 junioren, waarvan er nog enkele naar de senioren moeten overgaan. Dit seizoen werd er met 9 elftallen gespeeld, hetgeen toch ook wel iets beteekent. Ook de donateursafdeeling loopt naar wensch; er zijn nu een kleine 100 donateurs ingeschreven. De geest inde vereeniging is goed, men werktin alle opzichten mee om het bestuur te steunen en zaken als de tocht naar Antwerpen, clubavonden e.d. hebben daarop haar invloed niet gemist. Ook over de junioren mag men niet ontevreden zijn, al doet zich daarbij wel een moeilijkheid voor, dat deze jongelui over de geheele stad verspreid wonen en daardoor wel eens met een onvolledig elftal moet worden uitgekomen. Reisjes zullen er dit jaar met de junioren niet zoo veel gedaan kunnen worden, op het oogenblik leent de kas zich daar niet toe, want de contributie is van dien aard, dat er bij de junioren dik geld bij moet. Financieel heeft The Unity een zwaar jaar achter den rug. De terreininrichting aan den Zuidelijken Wandelweg met kleedhuis, drainage van de drie velden, afrastering enz. heeft een enorm bedrag gevergd, welke som dit jaar en het komende de zaak erg bezwaart. Wanneer dit nu L.van der Griend, Zaagmolenstr. 133, Rotterdam Lacqué serremeubelen-Lacqué slaapkamerameublementen Leden van R.K. vereenigingen korting

867