is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 2, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAM DE MEÊRLAMDSCIIE SOCIËTEIT VAM JESÜS.

uit Vondel.

o Kriste Hooflbaeck, van veel gloets

Ontsteken, dienstmaeght van ’t gemeen,

Hoe roem ick best Ignatius,

Die, leggende den eersten steen

Aan ’t Roomsche wonderwerck, noch flus

Zoo laegh, alree zoo hèmellioogh

Gesteigert, tuight dat Jesus hem

Gezegent heeft van ’shemelsch boogh.

En ’t hemelsche Jeruzalem?

Godtvruchte wakers, sluimert niet,

Maar voedt en stoockt dit eeuwigh vier:

Noch bloet noch-tranen noch verdriet

Noch pijn noch arbeit staen te dier.

Indien ghy ze opweeght tegen ’t loon,

U van den hemel toegezeit.

Uw Armoê erft haer rijcke kroon:

ü Kuischheit en Gehoorzaemheit

Onthoeren niet haar zaligh lot.

En Jesus blijft uw prijs by Godt.