is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEFDADIGE INSTELLINGEN

EN

KATHOLIEKE VEREENIGINGEN»

DE PIUS-VEREENIGING

is opgericht te Rome, opdat (art. 1) er een middenpunt zij, rondom welke zelfstandige personen, die de Katholieke godsdienst belijden en beoefenen, zich zoo dikwijls als zij willen kunnen verzamelen, ten einde zich te vereenigen, elkander te leeren kennen, mededeelingen te doen, te versterken, te regelen en tot overeenstemming te komen over eene eenparige wijze van handelen, en in het bijzonder (art. 4) om te ondersteunen, te verdedigen en te verbreiden met kracht en volharding de de katholieke grondstellingen, beginselen, gewoonten en gebruiken, door tegenover de jammeren, die uit de losbandigen drukpers voortspruiten, de verspreiding van goede boeken en de zorgvuldige wederlegging van dwalingen dier pers te stellen; door een herstel te verschaffen voor de beleedigingen de gewijde eeredienst aangedaan ; door met kracht elk werk te bevorderen, dat in staat is het Katholiek geloof en liefde aan den dag te leggen; en door zooveel mogelijk te voorzien in de algemeene en zedelijke behoefte der Leden.

De Prins van Campagnano is 1“' Voorzitter, Paolo Menacci, 2'*® Voorzitter en Mr. .Tan Frascarie, Advocaat, Sekretaris.

Behalve in den Kerkelijken Staat, bestaat de Pius-Vereeniging inPruissen, in Zwitserland i) , in België en

1) De president der Zwitsersche Pius-Vereeniging is;Le Comte Scherer-Boceard te Lucern.