is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 6, 1880, 1880

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De macht der helle sprak.

Zal nu de strijd gestreden?

Voert zij voor ieders oog haar breede drommen aan ? Durft zij in open kamp den vijand tegentreden ? Neen, maar door laag verraad haar offer nederslaan. De dolk des moordenaars zal den gehate treffen.

Die voor’t gevaar niet deinst, maar laagheid fier veracht. En een gehuurde hand het schendig wapen heffen; Juich, duistre macht! gij hebt uw grootsche daad vol, bracht.

Zoo duikt de tijger vaak ter neer in ’t dicht gebladert; Van moordlust vlamt zijn oog: nog blijft hij listig schuil. Op eens, daar grijpt zijn klauw de prooi die argloos nadert,

En ’t nedergudsend bloed lescht ’s ondiers heeten muil.

Hij viel, uw Garcia. Geen kreet van wraak, geen klachte Wordt uit zijn eedlen mond in ’t stervensuur gehoord: Hij rijst voor ’t laatst omhoog, verzamelt al zijn krachten, En spreekt den moordenaar ’t verheven stervenswoord.

Toen look de dood zijn oog. Dat was uw stervensstonde,

Eampzalig vaderland! U viel de kroon van ’t hoofd, IJw glorie, uw geluk, ’t zonk al met hem ten gronde, En stervend ligt gij neer van glans en schoon beroofd. Weer stegen zij ten troon, uw oude dwingelanden; Zij dooven..’t zachte licht, dat door uw duister blonk

Zij knellen weer uw hand in ’s oneers wreede banden, En vloeken als tiran die u de vrijheid schonk. Mijn God! laat Gij aldus de misdaad zegevieren? Zinkt ’t heilig recht gesmoord in eigen bloed ter neer, In ’t sterven nog bespot door ’t onrechts honend tiere Is er voor reine deugd op aard geen wijkplaats meer?

Is ’t misdaad dan, met eer een scepter ai gte dragen ? Is dan een eerlijk hart een schandvlek op den troon? Behoort het rijksgebied aan lafaards en aan lagen?

Geeft slechts de snoodheid recht op ’t dragen van de kroon?