is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEZER.

Er is, dunkt ons, geen beter middel om te weten hoe snel de tijd vervliegt, dan het samenstellen van een Almanak. De werkzaamheden aan den Pius-Almanak 1881 zijn niet eens alle afgeloopen en reeds moeten wij beginnen aan die voor 1882. Het is, alsof wij vastgebonden zitten aan een rad, dat ons onverbiddelijk rondvoert. Q-een oogenblik verpoozing; altijd maar voort, voort, naar den dood. De een grijpt naar eer, de ander naar geld, een derde naar een rustigen ouden dag, en alles wordt ons ontrukt door den steeds sneller vliegenden tijd.

Hoe velen zijn ons reeds ontvallen, en hoe spoedig zal het onze beurt zijn om rekenschap te geven van ons rentmeesterschap I

Indien ieder voor zich daaraan wat meer dacht, zouden de Katholieken dan ook niet wat meer eensgezind en verdraagzaam onder elkander zijn?

Wij zijn één in het geloof, waarom ook niet één in andere zaken?

Pius IX z. g. heeft tijdens zijn roemvol Pontificaat herhaalde malen gewezen op de noodzakelijkheid van Katholieke Vereenigingen. Maar wat baten die, wan-