is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dolingen en dwalinghen des ongeloofs en der ketterijen, ofte twijfelmoedigheyd der oprechte Goddelijcke Religie, ende in die donckere schaduwe des doots.

Yerdeylt in drie Tractaten.

Tot Leuven, bij Bernardijn Maes, Anno 1645.

Die twee titels geven veel te denken en daarom heb ik ze letterlijk gegeven; uit titel en bladwijzer kan men, zoo niet heel en al, toch voor een goed deel een boek beoordeelen. Ik heb de titels ook daarom volledig gegeven om den lezer opmerkzaam te maken op die kostbare boeken. Zij zijn eerstens zeer zeldzaam; op catalogussen komen ze niet voor en men zegt dat ze opgekocht worden om ze te vernietigen; wat er van aan is weet ik niet; een ieder gelieve echter op zijn hoede te zijn.

De Geschiedenis zal de waarheid aan het licht brengen heeft onze H. Vader Paus Leo XIII gezegd, en het lezen van die oude boeken zal de waarheid van ’s Pausen gezegde bevestigen.

In het eerste boek ~Bekeeringhe Petri de la Faille” leert men den schrijver van het boek kennen als iemand die goed onderzocht heeft en door eigen studie tot dien stap gekomen is. Zijn Traptaat, pag. I begint aldus: „Verhael der Historie ofte geschiedenisse wat mij, Petrus de la Faille, Autheur van dit Boecxken, eertijds Predikant te Caudekerck gebeurt en bejegent is, van tijt af dat ick gelegentheijt gesocht hebbe om mijnen kercken-dienst des Predikantschaps te Caudekerck neder te leggen, door knagende consciëntie overtuijght zijnde van de bekende waerheijt, met de maniere der resignatie, ende het vervolgh daai'op, van den tijdt des jaers onzes Heeren tusschen den zevenden dag February desselfden jaers, tot den 29 April toe, inclusive.

Pag. 3 zegt Petrus de la Faille als volgt: „Den 15 dagli Marti], geciteerd zijnde, ben ik gecompa-