is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij ziet, Hoogeerw. Heer, dat dit volk de noodige gesteltenis bezit om het christendom aan te nemen en dat onze kinderen zich inderdaad uwe Ijelangstelling waardig toouen.

Aanvaard , Hoogeerw. Heer , de verzekering mijner gevoelens van ware toegenegenheid in corde Jesu.

t L. A. Navarre ,

Ap. Vie. van Nieuw Guinea.

SINA.

Staat van de werken der H. Kindsheid in de Missiën van Tongking en Fo-kjen, bestuurd door de Eerw. Paters Dominicanen.

fu de oorlog tusschen Spanje en de Vereenigde Staten aller aandacht gespannen houdt en de onrust der katholieken gaande maakt, is het misschien voor de lezers der Annalen van de H. Kindsheid van belang hun eens onder de oogen te brengen , wat de Paters Dominicanen der Püilippijnsche provincie in Tong-king en Fo-kjen doen om het groote doel van het Genootschap te helpen t)cvorderen , te meer wijl deze religieusen voor het grootste gedeelte in Spanje gevormd worden.

Daartoe zal het voldoende zijn eene statistiek op te maken van de scholen en weeshuizen , bestuurd en in stand gehouden door de goede zorgen dier kloosterlingen, en van het aantal volwassenen en kinderen , die in de verloopen jaren het H. Doopsel ontvangen hebben. Wi] trekken onze gegevens uit het verslag, dat de Zeereerw. Pater Provinciaal der Philippijnen in 1896 opzond aan den Hoogeerw. Pater Magister-Generaal der Predikheeren.

Vijf apostolische vicariaten zijn aan den ijver der Spaansche Paters Dominicanen toevertrouwd , namelijk :

Het apostolisch vicariaat van Noordelijk Fo-kjen met de hoofdplaats Foe-tsjéoe ;