is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 150 kilometer) dat zqn broer, M. Ant, Prinzen, in uwen naam 30 pond sterling overgezonden heeft.

Dank, duizendmaal dank aan al de edelmoedige weldoeners, die zoo goed geweest hunne aalmoes te schenken aan den armen Chineeschen missionaris en zijne arme christenen. Het zal mij nu mogelijk zijn de fundaties te leggen voor een nieuw kerkje, of ten minst» het oude kerkje wat te vergrooten.

Reeds meermalen heb ik de H. Mis gelezen voor al diegenen, die hunne aalmoes hebben bijgedragen voor dit goede werk. Ook onze Ghineezen vergeten hunne weldoeners niet in hunne gebeden.

Ik ontvang zooeven een gedrukt blad, dat den staat van onze missie opgeeft, op den 1 Juli 1898.

Eenige uittreksels daarvan zullen u doen zien, wat een bloeiende missie wij hier hebben, en zullen u tevens doen begrijpen, hoe hoog noodig eene aalmoes is, om de missie te ondersteunen.

Ziehier de voornaamste nummers, op 1 Juli 11.: Een bisschop (14 Aug. 11. gestorven.)

115 Europeesche priesters.

41 Ghineesche priesters.

12 Europeesche en 12 Ghineesche studenten Soc. Jesu.

18 seminaristen in de Godgeleerdheid en Wijsbegeerte.

45 seminaristen in de latijnsche klassen.

25 broeders Jesuïten, (daaronder 12 Ghineezen.)

16 fraters van 0. L. Vr. voor de school in Ghang-haï. (Europeesche en Ghineesche leerlingen.)

24 fraters catechisten. Ghineezen.

9 Europeesche en 16 Ghineesche Zusters Garmelitessen.

47 Europeesche en 34 Ghineesche Zusters van 0. L. Vr. van het Vagevuur.

25 Zusters van Liefde, van den H. Vincentius a Paulo.

90 Ghineesche Zusters voor de inlandsche scholen.

Den 1 Juli 11. hadden wij in de missie:

896 kerkjes.

115177 christenen.