is toegevoegd aan je favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewaardigde zich door zijne tegenwoordigheid den optocht luister bij te zetten. Omgeven door zijne lijfwacht en door zijne trouwe zouaven reed hij voort aan t eind van den tocht, en hoe kan het anders; Z. H. trok aller aandacht.

Tusschen al die heerlijke groepjes bewogen zich in de beste orde door vanen en bloemen gescheiden , de zelatricen met bare leden, scharen bruidjes en twee harmonieën die zich flink van hare taak kweten en den langen tocht verlichtten , waarbij dank het warm Juni-zonnetje zoo menige zweetdruppel gelaten werd.

Statig bewoog zich de optocht door de hoofdstraten , om de pleinen der parochie en lokte van verre en nabij duizenden toeschouwers. Na twee uur trekkens werd hij ontbonden aan de parochiekerk, waar allen nog eens binnentrokken om in een heerlijken jubelzang God te danken en bij ’t uitgaan eene gedachtenis aan ’t jubelfeest, benevenseene welverdiende versnapering te ontvangen.

Een woord van welverdienden lof aan den ZEw. Heer Pastoor J. B. Bots, aan ’t Bestuur van ’t Genootschap , dat zulk een feest organiseert, dat op zulke wijze jubel viert, ’t Verwondert niemand dat zich hier en daar onder de tallooze toeschouwers ’t gedacht uitte ; «’t Is, mooi, nooit zagen we zoo’n optocht. Hier moge nu het Lest heugt hest den sprekers eenigszins parten spelen, ’t bewijst toch de overvoldaanbeid der aanwezigen. Niet de minste wanorde, geen enkel inconvenient stoorde de plechtigheid, alles had een heerlijk verloop, dank de voortreffelijke leiding van Goorke’s ijvervolle geestelijkheid en niet het minst de zorg der onvermoeide Dames Tresoriersters , die voortdurend ijverig zich weerden tot handhaving der orde.

Het zal in ’t bijzonder den edelen Tresoriersters genoegen doen met zooveel voldoening op haar grootsch werk te kunnen terugzien. Maanden zijn er noodig geweest om tot stand te brengen wat bij dit feest geleverd werd. Wat offers en moeiten en hoofdbreken het haar gekost heeft zij weten