is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit schoone werk de verwoestingen te bestrijden van hem, die moordenaar was van den beginne, hoevelen, die hij reeds als zijn prooi beschouwde zijn hem ontrukt! Wij vertrouwen, dat zooveel voorsprekers de bekeering zullen verhaasten van het onmetelijke Sineesche rijk. Al onze wenschen zijn dan ook voor dit zoo verdienstelijk werk, dat ondertusschen lijdt onder den druk der slechte tijden van ons vaderland. God beware het, en doe het bloeien I Hij zegene al uwe leden en vermenigvuldige hun aantal! Wat ons betreft, wij zullen voortgaan, de H. Kindsheid aan onze nieuwbekeerden te leeren kennen en onder hen meer en meer te verbreiden.

Wat u aangaat. Monseigneur, die het Genootschap sinds zoovele jaren met onvermoeiden ijver bestiert, wij bidden den goeden God, U daarvoor te beloonen, zooals Hij alleen zulks vermag. Wij hernieuwen tevens hierbij de uitdrukking der gevoelens van diepen eerbied en oprechte dankbaarheid, waarmede wij blijven.

Monseigneur, de Algemeene Bestuurder, Uwe zeer nederige en dankbare dienaren :

t Mare Ghatagnon Ap. Vic. van Zuid- Su-tsjuen.

i Pierre Fayelle Coadj. van Mgr. den Ap. Vic. van Zuid-Su-tjuen.

t P. Giraudeau Ap. Vic. van Thibet.

t P. L. Seguin, Coadj. van Mgr. den Apost. Vic. van Koe-tsjeoe.

t Justin Dunand Ap. Vic. van Westelijk Su-tsjuen