is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dering voor de goedheid van den God der Christenen niet inbonden.

Paola Vanoli,

Overste der Liefdezusters van Canossa

CHINA.

APOSTOLISCH YICARAAT VAN 008T-MONGOLIE.

DE VERLOVING NA DEN DOOD.

Mei-Kuei was na haar doopsel gestorven. Haar ouders bleven heidensch. Hardnekkig weigerden zij voor haar dochtertje een christelijke begrafenis.

Dat geeft ons aanleiding om een zonderling Chineesch gebruik te bespreken n.l. de verloving na den dood.

Lang vóór den dood van het jonge meisje, toen het kind door de dokters voor ongeneeslijk teringachtig was verklaard, was de vader aangesproken door een huwelpksmakelaar.

Deze, optredend voor de familie Wang, wier zoon, op den leeftijd van 17 jaren door de typhus was weggerukt, deed het volgende voorstel :

De jonge Wang, die onlangs gestorven is, is uit het iaar van den haan; uw dierbaar meisje Mei-Kuei is geboortig uit het jaar van den draak. Gij kent de familie van den overledene. Dat zou voor uwe dochter een heel passende party zijn. Zendt gij toestemming willen geven tot de verloving voor ’t geval Mei-Kuei komt te sterven ? Overtuigd, zooals trouwens alle Chineezen, dat het in de andere wereld precies eender toegaat als hier beneden, gaf de familie van Mei-Kuei hare toestemming.

Mei-Kuei stierf en werd daardoor de bruid van den jongen