is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden met den gevulden koker huiswaarts te keeren. Maar ook dan was de taak dikwijls nog niet afgeloopen. Trad toch ’s avonds of ook nog later in den nacht, de ebbe m, dan ging het met een lichtje in de hand meest een brandend stokje met hars beplakt, of ook wel een brandend klapperblad naar de leeggeloopen koraalriffen, om de hier en daar m kuilen verschalkte vischjes te bemachtigen.

Zooals natuurlijk is in een niet al te groote plaats, kende Meong alle inwoners van de kampong, en toen ze den kinderjaren ontgroeid was, begonnen in haar hart, langzamerhand al sterker en sterker, gevoelens van liefde te ontvlammen tot een harer buurjongens. Rata genaamd, met wien ze van jongs af had omgegaan.

En ook Rata zag haar het liefst onder alle meisjes van de kampong. Toen dan ook, naar hlorineesche zeden, de tijd gekomen was om zijn levenslot met dit van een ander te deelen, liepen beider gedachten in één lijn. Waar de gelegenheid zich aanbood, bewezen ze elkaar vriendelijkheden; en waar zij konden, knikten ze elkaar lachend toe, met een dier veelzeggende blikken, waar gansch eene ziel uit spreekt.

Dikwijls zocht Rata zijne Meong te ontmoeten om haar eenige vriendelijke woorden toe te voegen, of ook wel om dezulke op te vangen uit den vroolijk schertsenden mond van zijn Meong. O, als zij hem daar in de verte zag aankomen, de zon op zijn gebronsd gelaat en ’t slanke, bruine lijf, dan begonnen hare oogen blij te flikkeren, en krulde haar mond tot een vriendelijken lach. En ook Rata zag zijn Meong zoo gaarne, wanneer ze als een flinke, gezonde deerne daarheen stapte, den bamboekoker torsend op den schouder, ’t bovenstuk van haar .kleed over den arm geslagen.

Met opzet hield hij zich dikwijls op in de nabijheid van den wes die naar den put buiten de kampong leidde; opdat hijware het vaak ook heimelijk – zou kunnen bespieden zijn Meong, zijn dierbare Meong. Gaarne zou hij haar dichterbij genaderd zijn! Maar Rata wist het: de vader en moeder ’t meisje wilden niets weten, volstrekt niets weten van een huwelijk tusschen hem en zijn innig beminde Meong.