is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1913, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuinen te Kew was opgeleid. Had Ijij de stichting van den tuin reeds de bedoeling voorgezeten, den hollandschen naam in de wetenschap een goeden klank te geven, toch zullen de stichters niet vermoed hebben, dat hier een onderneming op touw werd gezet, die eenmaal een vermaardheid zou verwerven niet alleen in Nederland en zijne Koloniën, maar in alle beschaafde landen van de wereld. In den tuin, die een oppervlakte beslaat van 58 hectaren, en den zoogenaamden bergtuin te Tjibodas, die 283 hectaren groot is, vindt men een verzameling van planten van onzen ganschen Archipel; bovendien uit China, Japan, Engelsch Indië, ja uit schier alle tropische en subtropische gewesten. Mag de aanleg van sommige botanische tuinen dien van Buitenzorg in schoonheid overtreffen, moeilijk zal er elders een tuin kunnen worden aangewezen, die in rijkdom en verscheidenheid van boomen en planten zijn weerga vindt. De verzameling van palmensoorten bijv. is in den hortus Bogornensis, eenig ter wereld.

Voor de ontwikkeling van den landbouw in Ned. Indie is de tuin van onberekenbaar voordeel geweest, en nog immer stort hij zijne zegeningen over de koloniën uit. Met de grootste bereidwilligheid worden door de heeren leden van het bestuur aanwijzingen gegeven voor verschillende cultures; zaden, stekken en planten verstrekt met belanglooze vrijgevigheid. Menig Missionaris, op de verre eilanden onzer Bezittingen en daarbuiten woonachtig, mocht hiervan de sprekendste bewijzen ondervinden. Vele geleerden, die van de plantkunde een bijzondere studie maken, komen uit bijna alle landen van Europa naar Buitenzorg, om den schat hunner kennis op botanisch gebied te verrijken. Het personeel, thans verbonden aan ’s Lands Plantentuin, bestaat uit een twaalftal Europeanen, waarvan minstens de helft het praedicaat van Doctor voeren. Aan den tuin IS verbonden een anatomisch-jihysiologisch laboratorium, waar vreemde bezoekers hun werktafels vinden; een dito voor photograpJm en zincographie., verder een herbarium, een museum en een bibliotheek, die omstreeks 2500 boekwerken over plantkunde bevat.

Nu een kleine wandeling door den tuin, zal de lezer zeggen,