Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zestien Haagsche meisjes onder directie van Mevrouw Hebrans een toepasselijke Cantate, gecomponeerd door den talentvollen echtgenoot der Directrice, den organist der O. L. Vr. kerk J. Hebrans. Zoodra de laatste tonen van' het mooie gezang geklonken hadden verhief zich de heer Bogaardt ten tweeden male, verklaarde in welsprekende en warme bewoordingen de beteekenis van het Jonckbloet-Fonds en overhandigde den Pater een chèque van f 7500, zijnde dit de som die tot eenige dagen vóór het feest door den Penningmeester bereids was_ ontvangen. De sedertdien binnengekomen gelden, welke insgelijks reeds een heel bedrag beloopen, zouden later aan den chèque worden toegevoegd. Zéér tot zijn spijt was de Heer Bogaardt verplicht den toehoorders mede te deelen, dat, ten gevolge van de treurige oorlogs-omstandigheden, de Indische bijdragen nog niet gearriveerd waren. Niet minder dan drie uitvoerige telegrammen, dus zeide hij, waren door het Comité naar Batavia gezonden: slechts op het derde, zéér laat aangekomene, was ten antwoord ontvangen dat te Batavia voor alles gezorgd zou worden; de eerste twee hadden hun adres niet eens bereikt... Op het oogenblik dat wij dit schrijven, d. i. meer dan anderhalve maand na den feestdag, laat de toezending uit Indië mog altijd op zich wachten, en de vrees is niet uitgesloten, dat het antwoord der Indische katholieken op reis is verloren gegaan, ten gevolge van het getorpedeerd-zijn der boot, die dat antwoord had moeten brengen. Ken zéér treurig gevolg alweder van den wereldoorlog!

Nadat- de Heer Bogaardt zijne schoone toespraak geëindigd had bood ZHEG den jubilaris de Oorkonde en het Album aan, die beide door de aanwezigen werden bezichtigd en om de keurige fraaiheid hunner kunstvolle uitvoering bewonderd en geprezen. Daarop trad de pauze in, waarvan een photograaf gebruik maakte om een kiekje te nemen van de feestelijkheid: een kiekje, dat later in De Katholieke Illustratie en verschillende andere periodieken gereproduceerd werd.

Onmiddellijk nadat zulks was geschied werd het woord gegeven aan den Pastoor der Parochie, tevens Overste van Pater Jonckbloet: Pater J. Jorna S.J. In een treffende rede schetste deze het leven van den Jezuïet in 't algemeen, deed uitkomen wat offers de Jubilaris, door het religieuze leven te omhelzen, aan God gebracht had en nog voortging dagelijks te brengen.