Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theosofie en Spiritisme en zelfs bij Bolsjevisme voorlichting te zoeken. De loge der Vrijmetselaars telt vele leden ; maar ook de samenkomsten van het Leger des Heils trekken veel belangstelling en veel bezoekers. Ook eenige protestantsche zendelingen, die ieder op zich hier werken, vinden een eigen gehoor.

Maar, zooals we reeds mededeelden, ook ’t katholieke kerkje telt altijd volle banken en niet-katholieke belangstellenden. Voor de IJslanders is alles nieuw. Ze zien alles met welwillende nieuwsgierigheid kalm aan en hebben voor het katholiek Geloof als ’t ware nog van ouds en uit traditie, stille sympathie. Bovendien, omdat ze erg ontwikkeld zijn en goed onderwijs ten zeerste waardeeren er zijn te Reykjavik, behalve de gewone scholen, nog landbouwscholen, een ambachtsschool, normaalschool, zeevaartschool, ook huishoudscholen, een gymnasium en zelfs een universiteit om deze reden zenden zij hun kinderen gaarne naar de school; en laten ze dan later volkomen vrij in ’t kiezen van het Roomsch Geloof; maar bij hen zelf komt nooit een krachtig plan op, de eens genomen richting nog te wenden en ’t geloof der vaderen weer te omhelzen. Es war nicht Tag, es war nicht Nacht, es war ein eignes Granen.

Een kleine bijzonderheid, maar toch van belang, in zooverre ook menschelijke middelen bij ’t bekeeringswerk van grooten invloed kunnen wezen, en die we als een gunstige beschikking van Gods leidende Voorzienigheid mogen erkennen, is ’t feit, dat juist wij Hollanders in Ijsland goed gezien zijn.

Wij danken dit aan onze vrijheidsoorlogen. Vrij zijn en vrij blijven is altijd het ideaal der IJslanders geweest; en in dit punt hebben zij voor onze geschiedenis bewondering. Zij zelf bereikten in 1918 de geheele vervulling van hun wenschen, toen Ijsland werd : zelfstandig koninkrijk. De koning van Denemarken is sinds dien ook koning van het zelfstandige koninkrijk Ijsland.

Een andere factor, die hen gemakkelijk nader tot ons brengt, is hun fijne kunstzin en hun verlangen naar ontwikkeling. En de schat van vrome sagen en legenden heeft in dit volk ook veel van de oude Roomsche ideeën ongemerkt bewaard. En ’t volk binnen in het eiland is typisch IJslandsch gebleven ; het leeft ook thans nog afgezonderd van de wereld, temidden van de bergen. En de vele kleine plaatsen langs de kust zien enkel ’s zomers ééns per

Sluiten