Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET HEDEN DER WERELDMISSIE.

RUSLAND

DOOR C. KOLFSCHOTEN S.J.

111. De kansen op hereeniging

Bet moge bij het eerste gezicht bevreemdend lijken, om na de beschouwingen van den desolaten toestand der Schismatieke Kerk en van de ellendige positie der Katholieke, thans te durven spreken van de hereeniging dier beide.

Toch is het niet zóó verwonderlijk, als het wel lijkt!

Want al zijn de omstandigheden oogenschijnlijk zeer belemmerend, de factor, die de meeste waarborgen geeft: de aanwezigheid van levend geloof bij beide Kerken, is een zekere aanwijzing voor de mogelijkheid. Daarvoor pleiten bovendien de onvermoeide activiteit der laatste Pausen, de drukke besprekingen daarover, die thans niet meer beperkt blijven tot enkele voorvechters, maar hoe langer hoe meer ingrijpen in de volksgedachte. Daarvoor kunnen ten slotte ook wellicht nog pleiten de diepgaande wijzigingen in de toestand der Kerken, welke het gevolg zijn van den oorlog, die daar het godsdienstig leven hevig geschokt heeft.

Doch een andere vraag is, in hoeverre die mogelijkheid thans de werkelijkheid nabij is; en dan geef ik gaarne toe, dat de afstand daartusschen nog heel ver is.

De groote moeilijkheden komen voort uit het verschil van leer en psychologische stemming van het Russische volk.