Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2200 hunner zijn werkzaam onder de heidenen, 1284 hebben de zorg voor missies in meer beschaafde streken.

Het aantal missionarissen bedraagt dus bijna ’/s tleel der geheele Orde. Van deze 3484 missionarissen zijn er 2080 priester, ongeveer ‘/4 deel van alle priesters der Sociëteit (9159).

Beperken we ons echter tot de echte missielanden, dan is het aantal missionarissen '/q deel der Orde en het aantal priester» missionarissen 1422, of '/s deel van alle Jezuïeten welke priester zijn.

Missiegebieden onder niet'Katholieken

Waar een klein aantal Katholieken te midden van millioenen andersdenkenden leeft, of waar wegens de groote uitgestrektheid van het land en het gebrek aan voldoende geestelijkheid een volledige Kerkelijke organisatie niet mogelijk is, ook daar heerschen echte missietoestanden en spreekt de Kerk van missieposten en missionarissen. De omstandigheden zijn er zelfs dikwijls moeilijker dan in de goed georganiseerde bisdommen der heidenmissie.

De Sociëteit van Jezus heeft 21 zulke gebieden onder hare hoede, waarmede zij 1284 harer leden heeft belast. Deze hebben de zielzorg over groote gedeelten van Zuid-Amerika, waar in de verschillende republieken 67 Jezuïeten-staties gevestigd zijn. Alléén in Brazilië oefenen 463 Jezuïeten hun apostolaat uit.

In de Protestantsche grenslanden van Europa, in het Noorden Zweden, Denemarken, Litauen en Estland en in het Zuid-Oosten Roemenië, Yoego Slavië en Griekenland zijn méér dan 150 Jezuïeten werkzaam. Men vindt er 83 op de Philippijnen en 125 in Zuid-Oost-Australië.

Het grootste gedeelte van al deze missionarissen zijn Europeanen: Duitschers, Spanjaarden, Portugeezen, leren en Italianen.

Hun taak, die zich somtijds beperken moet tot de Katholieken alléén, breidt zich dikwijls uit tot het moeizame bekeeringswerk van vele afgedwaalden en tot het apostolaat onder de daar levende heidenen.

In het verdere verloop van dit artikel beperken we ons uitsluitend tot de gebieden, die, staande onder de Congregatie der Propaganda, volslagen heidenmissies zijn.

Sluiten