is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 10, 03-07-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

destillatie te onderwerpen en het ontwikkelde gas in zoutzuur op te vaneen.

Aconelline is eeu nieuw alkaloïde , door F. en H, Smitl uit den wortel van Aconitum napellus verkregen. Het kom voor als eene zeer kristalliseerbare, bittere stof, die alkalisch reageert, en minder oplosbaar is in aether dan in chlo rofom en azijnaether. Zijne grootste merkwaardigheid echter is, dat het geene vergiftige werking heeft en zooveel overeenkomt met het narkotine uit het opium, dat Smith de identiteit dezer beide stoffen voor waarschijnlijk houdt. Zij hebben hetzelfde vermogen om te kristalliseren , dezelfde oplosbaarheid in wijngeest, dezelfde verhouding tot tannine en worden beide door salpeterzuur en zwavelzuur bloedrood gekleurd. Vonden wij onlangs gewag gemaakt van de genezing van vergiftigingen door toediening vaneen ander vergift, bijv. van acidum hydrocyanicum door opium, een soortgelijk geval heeft zich thans weder te Koningsbergen voorgedaan , alwaar een bediende ineen hotel strychnine had ingenomen, maar door Prof. Burow is gered door het toedienen van het pijlgift der Indianen, het curara. Openlijke correspondentie. S te W Gij vraagt ons , welke scheikundige beteekenis de ammoniak heeft inde linct. tartr. kalico-ferric, ammon, onlangs dooreen Fransch geneesheer opgegeven , en die volgens uwe ondervinding effect doet als een gemakkelijk in te nemen, niet ijzerachtig smakend middel, vooral inde kinderpraklijk dienstig? Wij meenen, dat die beteekenis niets anders kan zijn dan als ammoniumoxyde. Het wijnsteenzuur is een tweebasisch zuur; wij kunnen ons dus in het bedoelde zout bijv. voorstellen 2 aeq. wijnsteenzuur, verbonden met l aeq. 1 aeq. ijzeroxyde en 2 aeq. ammoniumoxyde : KO,Fea 0,, 2NHj,O, 2 Ta. Wij voegen erbij, dat de tartras kalicoferricus tot die ijzerzouten behoort, waarin het ijzer gedeeltelijk gemaskeerd is en onder anderen door ammonia niet gepraecipiteerd wordt. Gij zult ons verpligten met de juiste hoeveelheden voor de bereiding der tinctuur op te geven , daar deze ons niet bekend zijn. Handelsberlgten. Maandelijksche opgave van prijsveranderingen door Gehe en Co. te Dresden. Einde Junij 1864 (franco Amsterdam of Rotterdam). Gew. «/i kilo of med. once. Incl. ink. regten, excl. accijns. ,op 3 ra., cont. 2nl0 kort., zonder verbinding. Ned. Cour. Hooger: Acid. ta n n ic. leviss. I* ƒ 3,35 ;IIa 2,85. Cantharides hooger wegens ongunstige berigten van de nieuwe inzameling in Rusland, volgens welke de insekten bevroren zijn. ƒ196. Cortex chinaeflava carthagena nieuw aangevoerd a ƒ 58 per 50 kilo. Cortex chinae tusc. Loxa wordt zeldzamer, Hjn naturel 2,05, elect. in dunne pijpen 2,70. Oleum anisi verum Russic. albiss. rectif. 14,50. 01. citrin. ver. 43,50 zuivere kwaliteit. Oleum lauri express. Gardasee ƒ 76 bij het vat; aangebroken 80 ets.; van oude weinig voorraad; de uilzigten op nieuwe produktie ongunstig. Oleum lavendulae quintessenz, echt uit tlores electi ƒ3,75. Lager: Acetas morphicus ƒ122. Araylum tritici beste prima ƒ18,40. Cinnabar, vermiljoen, beste met vurige nuancen ƒ1,85. Cortex rad. granatorum, echte granaatwortelbasl, kan nu versch van dit jaar worden geleverd a 70 ct. Cortex mezerei in banden , goede krachtige nieuwe 50 ets. F l o r es chamomillae vulgar. novae 1864, fraaije kwaliteit bij goed gelukten oogst ƒ5O —4B per 50 kilo; Ila met stelen en slof minder.

| Gelatine prima, »ii extra fijn, dunne plaatjes / 2,40. | Her ba conti maculati nov. f 28. | Herba hyoscyami nov. f 36, Mercurius vivus in kruiken of flesschen f 4,70. Morphinum pur u in crystall. f 167. Oleumterebinthin, german. door rijkelijken aanvoer goedkoop en schoon, prima heldere kwaliteit f 26, re'ctif. albiss. 31. Radix zedoariae. Kleine partijen kwamen weder direct aan. f4O Radtx hellebori viridis cum herba vera recens 90 ets per W2 kilo, extract, f9, Succus liquiritiae echt calabreesch Barracco, het beste merk van ons magazijn in Rotterdam f 65 bij kisten van 100 kilo met blad. Persoonlijke aangelegenheden. Inde Vergadering der Geneeak. Commissie, resid. te Utrecht, van 16 Junij is tot Apotheker bevorderd de Heer .... Kroon. Overleden 32 Junij S. J. H. van Hengel, Apotheker te Delft. Advertenttën. Zeer aanbevelingswaardig, ja ONMISBAAR voor Genees-, Scheikundigen, Industriëlen, Fabrikanten , Handelaren, enz. hetzij daarmede regtstreeks of zijdelings in betrekking staande, voor ieder beschaafd of naar beschaving strevend mensch is de NIEUWE of DERDE DEUK van Prof. GrIRAEDU, Scheikunde voor den BESCHAAFDEN STAND en het FABRIEKWEZEN uit het Fransch vertaald, naar de 4de geheel omgewerkte uitgave, door J. B. PEETERS, Apotheker te Gouda, met Alphabetisch Register en 643 tusschen den tekst gedrukte Houtsneê-ftguren. Twee lijvige deelen, ad f 14. Het mag wel overbodig genoemd worden, nog iets tot aanprijzing te zeggen over de Scheikundige Lessen van den beroemden Franschen Hoogleeraar, wiens werk, men mag het gerustelijk zeggen, reeds de reis door geheel Europa gemaakt beeft. (iIIIAR IJIN's werk is het best geschreven Boek over Scheikunde voor niet-geleerden. De Schrijver heeft daarin vooral doen uitkom en alles wat het meest van belang is voor de kunsten, voor het fabriekwezen en voor de bewaring der gezondheid. Op elke bladzijde van dit lichtverspreidend boek kan men zich met een nuttig begrip verrijken; de gezondheidsleer, de huishoudkunde, niets is den schrijver vreemd, en onze huismoeders zouden gewis verwonderd zijn, zoo zij wisten dat zij door dit boek te lezen duizend goede recepten kunnen aan winnen, die hunne weldadige werking op de gezondheid van haar kroost of op den algemeenen welstand van haar huis zouden uitoefenen. Er zijn dan ook weinig werken aan te wijzen, van zóó groot nut. Dat dit algemeen wordt erkend, bewijst de spoedige uitverkoop van twee drukken der Hollandsche vertaling. Uitgave van G. B. van GOOE. Verkrijgbaar bij alle soliede Boekhandelaren des Eijks. MV» J. SCHOON, Apotheker te Alkmaar, verlangt tegen 4°. Augustus of eerder een bekwaam BEDIENDE. Brieven franco. Snelpersdruk van H. O. A. Thieme te Nijmegen.