is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 20, 11-09-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, f 4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever, witerlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels f\.—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelregt.

1" Jaargang. | XOIMC, U September 1861. | 11°. 20.

ütededeellngen. Ingezonden stukken. MEDEDEELINGEN OMTRENT DE BEREIDING VAN AQUA LAUROCERASI DIT ONGESNEDEN BLADEN. De Heer van Kr....., geëxamineerd apotheker , deelt ons mede, dat hij ten gevolge der opmerking, dooiden heer Th. in No. 18 van dit blad bekend gemaakt, de proef heeft genomen om bij de bereiding van aqua laurocerasi de bladen niet te snijden. Deze proef werd met een gunstigen uitslag bekroond. Niet alleen, dat op deze wijze de zeer tijdroovende en tot kwetsing der vingers aanleidende arbeid van het snijden wordt vermeden , maarde aqua laurocerasi, naar de evenredigheid der Pharmacopoea overgehaald , had een zoodanig blaauwzuurgehalte, dat op het j kilo nog 4 med. oneen water konden worden bijgevoegd, eerde bekende blijvende troebeling der zilveroplossing verscheen en dus de normale sterkte bereikt was. De bladen vertoonden zich na de destillatie geheel week en uitgetrokken , bezaten nog wel een bitteren, doch geen bitteramandelsmaak, en waren geheel reukelöos bij het doorbreken. Het niet snijden der bladen heeft althans dit voordeel, dat het vervlugtigen wordt vermeden der vlugtige olie tijdens het snijden, welke aetherische olie, bij het blootleggen en wrijven der vochtige deelen ontstaan, zich genoegzaam door den reuk inde omgeving kenbaar maakt. Na deze mededeeling ontvingen wij het navolgende beïigt van den Heer B. te ü: AQUA LAUROCERASI. De mededeeling hierover door den Heer Th. in het Ph. Weekblad No. 18 zal welligt door velen met belangstelling gelezen zijn. Intusschen betwijfel ik zeer, dat men er zich goed bij tal bevinden om de bladen voor de destillatie niet fijn le snijden , als men een water verlangt, dat zooveel modelij k acidum hydrocyanicum en olie zal bevatten. De heer Th. schijnt met dezelfde bladen geen tegenproef genoden te hebben en dat is uoodig, zal men een logisch be-

sluit trekken. Tien jaren geleden zijn in dit opzigt reeds proeven genomen en inde Berigten der Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie medegedeeld. Aangezien deze niet algemeen bekend zijn bij de pharmaceuten , zoo zij het mij veroorloofd daaruit het volgende te ontleenen: Na vooraf de bereidingen der Ph. B. en Neerl. vergeleken en eenige opmerkingen over de methode van onderzoek met nitras argenticus gemaakt te hebben , vervolgt het Amst. Dept. aldus : „Het is algemeen bekend, dat niet alleen de tijd van „inzameling der bladen , maar ook de weersgesteldheid „een belangrijken invloed op het gehalte van blaauw„zuur uitoefent. Eene andere oorzaak echter, die „van veel gewigt is bij de bereiding van dit geneesmid„del, kan tot het meerder of minder gehalte aan olie en „dus ook aan blaauwzuur mede zeer veel bijdragen. Het „is de meerdere of mindere mate der fijnheid , waartoe „de bladen vooraf gebragt worden. Opzettelijk dienaangaande genomen proeven hebben hiervan het bewijs gekeverd. Er werden namelijk genomen : 1.12 med. oneen bladen ongesneden 3.12 „ „ „ grof gesneden 3.12 „ „ zeer fijn gesneden en 4.12 „ „ „ fijn gesneden en daarna gekneusd. Zij werden 24 uren met koud water getrokken, en 10 med. oneen (het voorschrift der Pharmac. Neerl.) van elk overgehaald. No. 1 en 2 leverden geen merkbaar verschil op, en gaven van 1 once nagenoeg 1{ grein cyanetum argentienm, terwijl No. 3 en 4 drie grein opleverden. No. 4 toonde een klein doch niet noemenswaardig verschil aan, daar ’tiets minder dan No. 3 opleverde , welk verlies aan het vervlugtigen gedurende de toegeschreven worden. ' Wat de uitkomsten betreft van de verschillende tijden, waarin de bladen verzameld worden, daarferiVjSallïsïle.er.