is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 49, 02-04-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeger overgebragt feit bevestigd, dat in Abyssinië al de inwoners van 5 tot 6 jare.n de Tenia mediocancellata m hunne ingewanden huisvesten. Zij verkrijgen deze door het o-ebruik van raauw ossen- en schapenvleesch. Hunne godsdienst verbiedt varkensvleesch. Wordt de parasiet te groot dan nemen zij een aftreksel van kousso, doch slechts 3 kopjes, om zich alleen van het ligchaam van den worm te ontdoen. Zij verliezen niet gaarne den kop van het dier omdat zij alsdan hongeriger zijn en meer aan hunne gulzigheid in het gebruik van raauw vleesch kunnen voldoen.0 Eerst dan wanneer zij het Christendom omhelzen, nemen zij uit eene soort van devotie eene groote dosis kousso en dooden den wotïïi.

Op de eigenschap van zwavelkoolstof, om niet te gelijk met waterdamp bij roodgloeihitte te kunnen bestaan, is door Thompson eene methode gegrond, om lichtgas van zwavelkoolstof te bevrijden. Hij brengt namelijk het gas, nadat het inde Uvormige buizen het teer heeft afgezet en voor dat het inden condensator komt, in aanraking met eene genoegzame hoeveelheid oververhitten of niet oververhitten waterdamp en leidt het mengsel door eene kersenrood gloeijende (omstreeks 650° C.) buis. Na doorstrooming is het lichtgas volkomen van zwavelkoolstof bevrijd. De wederzijdsche ontleding van zwavelkoolstof en waterdamp bij roodgloeihitte bestaat in het vormen van zwavelwaterstof en koolzuur ; CS, + 3HO = 2HS -+- CO„ Eene nieuwe bijzonderheid van het magnesium-licht is, dat het blijft doorbranden in eene atmospheer van koolzuurgas , anders zoo volkomen ongeschikt tot het onderhouden der verbranding. Oelici ui middel en. Breukpldster van Menët. De pleistermassa wordt vervaardigd door zameiisnielting van 9 deeleu donkergeel bijenwas 3 deelen venetiaanschen terpentijn en 1 deel elemihars.' Deze massa is in eene tamelijk dikke laag uitgestreken op machinaal-papier, waarop een dun gaas met eene oplossing van lijm is vastgekleefd. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouv.-Gen. van N.-lndrë is benoemd: tot tolk voor de Chtnesche taal in N.-Iridië, de eervol uit Z. M. militaire dienst ontslagen apotheker der 3dc klasse voor memorie C. F. M. de Grijs , met bepaling , dat hij zijne fnnctiën voorloopig zal uitoefenen te Samarang; verleend: een 2 jarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, aan den apotheker der 2de klasse G. Stompendissel. Advertentlën. H. C. A. THIEME, te Nijmegen, zal na de aanneming door de Eerste Kamer der Staten-Generaal dadelijk verzenden: W 1.0 T OP DE UITOEFENING der GENEESKUNST MET DE DAAROVER VOORAL IN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL GEWISSELDE STUKKEN EN GEHOUDEN BERAADSLAGINGEN. UIT ÏE GEVEN ONDER ÏOEZIGT VAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen. De prijs is 42* Cent per vel druks van 16 pag. gr. B°. De inteekeniug blijft bij alle Boekhandelaren opengesteld tot de verschijning der 2de aflevering. ,

§ § In eene APOTHEEK en DROOGIST§ AFFAIRE op een voornaam dorp in Zuid-Holland wordt zoo spoedig mogelijk een BEDIENDE gevraagd, bij voorkeur geëxamineerd, onder conditie van deelgenoot en overneming der zaak, welke een aantal jaren met succes gedreven en voor uitbreiding vatbaar is. Adres franco, letter Z, bij den Boekhandelaar D. B. Centen, te Amsterdam. Bij C. VAN DER POST Jr. , te Utrecht, komt van de pers: Di. Th. (xERDIUG-, ZAKWOORDENBOEK DER SCHEIKUNDE EN DER SCHEIKUNDIGE BEWERKINGEN. Yoor Nederland bewerkt door R. J. OPWIJRDA, met eene voorrede van Dr. J. H. TM BBS! BROEK. lste Aflevering. —f 1. De namen van Dr. Gerding , Dr. van den Broek en den Heer Opwijrda zijnde beste aanbeveling voor eene onderneming, die tevens voorziet in eene werkelijke leemte inde litteratuur van die wetenschap. Br. SCHMIDT, Beerboek der Wij verheid-Scheikunde , ten dienste van Technische scholen en van het Middelbaar Ouderwijs. ®xt Ijst IBnngituxtsrli tar U. J. OX’WI.IIipA. Anorganische Scheikunde. Met 124 figuren. ƒ3,90. D. B. CENTEN, te Amsterdam, debiteert met succes: DE BEHANDELING EN GENEZING VA.N KEEL- EN BORSTZIEKTEN DOOR Inhalatiën met een nieuwen inhalatie :stel van Dr. E. Siegle. Naar het Hoogduitseh. Prijs 7 0 Cent, Nijmegen. Snelpersdruk van H. C. A. riiieme

hoi *Ue ' art