is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 32, 10-12-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmacßutisch ïï eekblad

VOOB NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJOA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels f I.—, elke regel meer 15 Cts., behalve liet zegelrecht.

2 Jaargang. | *OHf»AG, lO December | N". 38.

Teekens voor vergiften.

"Wij ontvingen van de Wed. Clement uit Amsterdam teekens voor vergiften, ronde etiquetten, bevattende witte doodshoofden en beenderen op een zwart veld, omgeven vaneen rand, waarin de woorden; Vergif onder staat B. Zij zijn billijk in prijs en wij meenen, dat zij als onderscheidingsteekens goed aan de bedoeling beantwoorden , hoever zij ook afwijken van de door de commissie voorgestelde gekleurde sterren (dubbele stèrren met half witte , half zwarte stralen op een vierkant rood veld), als Bijlage I voorkomende inde uitgave van van Weelden en Mingelen te ’s Gravenhage. Mij moeten echter opmerken, dat teekening en woord op de flesschen enz. van onderscheidene geneesmiddelen , bijv. van acidum sulphuricum dilutum, uitras kalicus, acetum en oxymel colchici et scillae, vinum eolchiei, viuum ipecacuanhae enz. (om het op zijn zachtst te noemen) een vreemdsoortigen indruk maken en den inhoud te bezwarend voorstellen.

Bij de groote zorg, die de Begeering voor verwisseling tnet gevaarlijke zelfstandigheden inde apotheek heeft, verwondert het ons, dat zij ook niet heeft voorgeschreven de flesschen, potten enz., die de vergiften onder staat A. bevatten , insgelijks tnet een onderscheidend teeken te voorzien. Vele toch dezer vergiften zijn als geneesmiddelen dagelijks in gebruik, bijv. acetas morphicus, en verkeeren dus bij de receptuur gedurig op de toonbank. Het is te hopen , dat bij de uitgebreide aanwijzing , op de vergiftkas niet toepasselijk wordt: „qui trop embrasse mal étreint.” Wij zouden althans onzen collega’s aanraden, indien zij meerdere sluitbare kasten tot hunne beschikking hebben, er bijv. eene in te richten voor de zwaardere vergiften, die reeds in eene geringe hoeveelheid doodelijk werken ; acidum hydrooyanicum, acidum arsenicosum, chloretum hydrargyricum, chloretuin hydrargyricum et amididum hydrargyricum , oxydum hydrargyricum, cyanetum kalicum, strychuinum en strychninezouten , veratrinum ; eene voor de vergiften, waarvan eerst eene betrekkelijk grootere hoeveelheid het loven vernietigt; de overige zelfstandigheden in staat A. °Pgenoerod ; terwijl men voorzichtigheidshalve voor het gevaar van het breken der flesschen bijv. de minerale zuren in ‘ eene afzonderlijke kast zou kunnen plaatsen.

Mededeellngen. Ingebonden stukken

I SPECIFIEK GEWICHT VAN ACIDDM SDLPHDEIODM DILUÏDM; EN VAN EENIGE ANDERE VLOEISTOFFEN DER PHAKM. NEERL. 1 Wij meenen, dat de bedoeling der Ph. is 3 dat het \ verdund zwavelzuur een soortelijk gewicht moet hebben van 1,15 ; wel vinden wijde verhouding van één deel zwavelzuur en vijf deelen water nauwkeurig opgegeven , maar het specificiek gewicht van het te verdunnen acidum sulphurioura is niet vermeld; hoewel de opgave daarvan (1,85) bij het vorig praeparaat voorafgaat, is zij bij acidum sulphuricum dilutum achterwege gelaten. We hebben een voorbeeld van dezelfde moeilijkheid. bij het oxyd. aethylic. c. alcoJiole. De Ph. kent, strikt genomen, geen anderen spir. vini reotificatissimus dan van 0,828 (30°), geen ander oxyd. aethylioum dan van 0,724 (circa 54°) bij 12° C., en toch verlangt zij, dat het mengsel van beide vloeistoffen een soortgelijk gewicht hebbe van 0,819 (32°), waaraan niet kan voldaan worden zonder voorafgegane verdunning van den alcohol of van het mengsel, als zoodanig met water. Bij succinas ammonicus pyro-animalis liquidus meenen we recht te hebben tot het vermoeden eener drukfout; hier zijnde hoeveelheden acidum succinicum en carbonas ammonicus pyro-animalis ook opgegeven , maar het specifiek gewicht 1,25 (29°) zal niet bereikt kunnen worden, zelfs al wilde men eene meer geconcentreerde oplossing van barnsteenzuur dan de Ph. opgeeft verzadigen ; men zal moeilijk hooger kunnen opvoeren, dan tot 1,108 (14o). De schrijvers der Ph. zullen dus waarschijnlijk 1,05 (7°) bedoeld hebben, zooals wij meenen, dat reeds vroeger in dit blad vermeld is. (In N°. 14 van den lsten Jaargang. Red.) Th. OVER DE ONTLEEDBAARHEID VAN ZODÏJiiilß«k_ DOOR KOPER. 'V\ De meeningen der scheikundigen o'éx van koper tegenover chloorwaterstofzuilr; merkelijk. Wubtz beweert dat het zodj&iiiAJ " v Tr i’’ '