is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 5, 03-06-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amandelen (kraakamandelen) en ook de zaden van llosa canina bij koking met water een vanillereuk ontwikkelen.

Volgens von Petterkofer en Voit bestaat het wezen van diabetes mellitus in het te weinig opnemeu van zuurstof tegenover de gebruikte voedingsmiddelen. Het is hun gebleken, dat bij een persoon, die 644 gram suiker per dag inde urine afzonderde, 795 gram koolzuur door huid en longen verwijderd en 692 gram zuurstof uit de lucht werden opgenomen ; hoeveelheden, zooals zij bij een gezond volwassen mensch onder gewone omstandigheden voorkomen. De hoeveelheid opgenomen voedsel echter is bij den diabeticus veel grooter, zoodat eene aanzienlijke hoeveelheid voedsel niet aan het gewone oxydatieproces wordt onderworpen , maar ter halveweg staan blijft en, met tot koolzuur en water vervormd maar als suiker het lichaam verlaat. Ook uit vleesch en vet wordt suiker gevormd (voornamelijk inde lever), hoeveel temeer bij eene voe-' ding met koolhydraten. Bij een gezond mensch wordt al het vet in het voedsel voorhanden, benevens de koolhydraten, eerst in suiker overgebracht en dan tot koolzuur en water geoxydeerd. Bij den diabeticus, wiens darm en overige organen als die van eenen gezonde hunne functiën verrichten, wordt de suiker, uit de vetdeelen en koolhydraten gevormd, wegens het gebrek aan evenredigheid tusschen de opgenoraene zuurstof en de massa van het genuttigde voedsel, voor een groot deel niet verbrand. Het beste voedsel voor dergelijke lijders zal zijn , eiwit in eene aanzienlijke hoeveelheid. Gelielminidclelen. Acetine , Essence tot het verdrijven van likdoorns, wordt voor V3 Thaler((5585 ct.) het fleschje van % once inhoud verkocht. Het bleek bij het onderzoek niets anders te zijn als verdund azijnzuur van, 1,04, met fuchsine zwak rood gekleurd. Dit middel is niet alleen onschadelijk , maar kan ook gunstig werken. Men bestrijkt er de likdoorns ’s morgens en ’s avonds mede en herhaalt dit gedurende B—l2 dagen. Meestal vertoont zich dan de likdoorn opgezwollen en de hoornachtige huid kan bij zachte aanraking met een stomp werktuig zonder pijn I worden losgemaakt. De Industrieblatter maken melding vaneen onlangs 's uitgekomen gedicht: „De weldoeners der menschheid." ' Als" onderwerp dient het beeld van het leven en wezen 1 eens mans, wiens moeder helaas bij zijne geboorte stierf, 2 want toen bestond nog niet Biels oho wski’s ver-1 beten] vrouwenelixir. De zwakke knaap kon slechts Sin het leven gehouden worden door Auerbach s C m ou tpoe der, en dat hij goed door het tandenkrijgen heenkwam, dankte hij aan G e h r i c h ’s t a n d ha 1 s ba nï den. De werking van het ruw klimaat op zijne longen s werd door Mayer’s borstsiroop afgestompt, v Zoo werd hij jongeling, poëtisch en rein van ligchaam i en ziel door —Petsoh’s appelwijn. De humor hield F hem in moeielijke dagen staande en voor hypochondrie c bewaarde hem slechts – Daubitz’s likeur. Dat hij bij het wachten op het verkrijgen eener betrekking niet verhon-

gerde , blind of doof werd, was bet verdienste van J acoby’s koningsdrank. Eindelijk werd hij oud, maar mocht zich nog verheugen in het volle bezit van jeugdige krachten, want hij werd gesteund dooreen bruin bier, met aard appelstroop dik gemaakt namelijk door het Hoff’sche Malzes.tract. Persoonlijke aangelegenheden. De"Minister van Binnenlandsche Zaken , heeft bekend gemaakt, dat inde loop der maand Augustus e. k. gelegenheid zal gegeven worden tot het afleggen der examens , bedoeld in art. 7 van de tweede der geneeskundige wetten, tot verkrijging van acten van bevoegdheid als leerling-apotheker. Zij zullen worden afgenomen te’s Gravenhage , Middelburg en Zwolle. Zij, die tot die examens wenschen te worden toegelaten , onverschillig waar zij met der woon gevestigd zijn, worden uitgenoodigd daarvan vóór den 15den Juli e. k. schriftelijk opgave te doen aan den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor die provincie , waarin zij het examen wenschen af te leggen , namelijk : voor Z.-Holland Dr. L. J. Egeling te ’s Gravenhage, voor Zeeland Dr. Adr. A. Fokker te Middelburg, voor Overijsel en Drenthe Dr. Ali Cohen te Zwolle. Op verzoek eervol uit Z. M. dienst ontslagen de apotheker 3tle klasse J. J. Douet Feisser.^ Overgeplaatst van ’s Rijks magazijn te ’s Hage naar het garnizoenshospitaal te Nijmegen de apotheker 3 e klasse H. J. van Wisselingh, tot vervanging van den apotheker Eolff, die naar West-Indië is gedetacheerd en spoedig daarheen vertrekt. __ (| vcrtellf »<■!■ . APOTHEEK Door spoedig st'erfgeval biedt zich de gelegenheid aan tot aankoop eener best m staat zijnde van aue noodige ingrediënten ruimschoots voorziene APOTHEEK, welke gedurende eene reeks vanjaion tot aan het oogenblik des overlijdens, 21 Mei 11., met £ gedreven en gelegen re ... eender Upofp standen der stad Venio. e Benevens , uithoofde van minderjarigen , te Huren voor diverse achtereenvolgende jaren het zoo goed 1 nieuw zijnde WOONHUIS , waarin bovengenoemde ApoThekers-affaire wordt uitgeoefend zeer aangenaam i ™ in pene der voornaamste stralen der stad, gelegen m eene KLEINE VER“S ZEla?onder ZES VERTREKKEN MET übvoNDFREN OPGANG, KEUKEN, KELDER, RUME ZOLDER, WASCHHÜIS, OPENE PLAATS onmiddellijk te aanvaarden. Brieven franco onder letter H. aan VAN DER bLOOT Bockhandel, Venio. _ __ OOOPB & G-EEMïBEI, Anothekers te Arnhem, verlangen tegen Juli oi AÏowtiï oen solied JONG MENSOH, ervaren m de receptuur, als BEDIENDE INTERN. Brieven franco. C. A. Thieme, te Nijmegen.