is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 9, 01-07-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe Amerikaansche geneesmiddelen van Br. Sampson uit New-York.

1) Feruaanscke coea- of Indiaansclic betel-pillen, een nieuw middel tegen longtering, asthma, hoesten enz. Deze pillen zijn bereid uit de coca-bladen, de bladen vaneen struik , die in Zuid-Amerika in het wild groei en gecultiveerd wordt (Ergthoxylon coca). Deze bladen die bij het kauwen eene eigenaardige prikkelende werking op de tong uitoefenen, worden als grof poeder met kalk of plantenasch vermengd, en door de inboorlingen, even als de betel in Indië , gekauwd. Aan de Cocabladen wordt bovendien door de inlandsche geneesheeren eene geneeskrachtige werking toegesohreven, die zij echter voornamelijk aan vluchtige bestanddeelen zullen te danken hebben , want de cocabladen tot ons overgebracht , vertoonen zich vrij werkeloos. Zoo zal dan ook het extract der cocabladen, waaruit deze pillen, vermengd met cooapoeder, bestaan, zijne werkzaamheid grootendeels verloren hebben. Eene doos met 85 dezer pillen (van 1 grein, metlycopodium bestrooid) kost 2 Thaler (f3,50). 2) New-Torks-pillen bevatten behalve de bestanddeelen der cocapillen nog 35 grein ferrum pulverisatum. Eene doos dezer pillen (50 in getal, wegende tezamen 80 grein) kost insgelijks 2 Thaler. Boekaankondiging. Wetemckappelijke zaken van algemeen nut. Een vraagboek voor – oningewijden , sde Aflevering. Amsterdam Gebroeders Kraag, 1866. Inde sde aflevering wordt met electriciteit, galvanisme, magnetisme, electromagnetisme de leer der physica besloten en de tweede afdeeling over de scheikunde geopend , bewerkt door Dr. C. Ekama, Dr. R. S. Tjadeu Modderman en Dr. T. C. Winkler. Op eene eenvoudige en duidelijke wijze worden de vraagstukken uit het gebied der scheikunde beantwoord. Wij veroorloven ons een paar opmerkingen. Wij vinden telkens gesproken van verwantschap en meerdere verwantschap der lichamen tot elkander. Was het niet beter geweest dit verouderde woord, hetwelk zoo weinig den juisten toestand uitdrukt, na te laten en bijv. door „neiging tot verbinding" te vervangen. Geest van hertshoorn is niet synoniem met ammonia, zooals pag. 16 vermeld wordt, maar eene verbinding van koolzuur met ammonia en dierlijke olie. Schietkatoen ontstaat niet door de werking van salpeterzuur alleen op katoen (pag. 17) , maar door de gelijktijdige werking van zwavelzuur en salpeterzuur. Pag. 31 wordt op de vraag : „Derhalve zou men ook staal kunnen maken uit gietijzer, door daaraan koolstof te onttrekken?” geantwoord : „Ja, men doet dit ook werkelijk , maar in het algemeen is dat staal niet zoo goed, als hetgeen uit week ijzer door toevoegen van koolstof verkregen wordt.” Was het hier de plaats niet geweest om van het thans zoo veel gebruikelijke Bessemerstaal melding te maken ? Bij de beschrijving der metselspecie, pag. 23, verwonderde het ons , niets van watermortel, cement of hydraulische kalk te vinden aangehaald.

Persoonlijke aangelegenheden. Den 33sten juni is te Amsterdam overleden Dr. S. Sarphati, een man, aan wien de wetenschap in het algemeen, en de pharmacie in het bijzonder zoo oneindig veel verplichting heeft. Hij was honorair lid van het departement Amsterdam der Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, welke Maatschappij hem den 33slen April 1843 onder hare oprichters telde. Uitvoerige levensbeschrijvingen worden inde dagbladen zijner woonplaats gevonden. Openlijke correspondentie. T. De meeste der door U gezonden artikelen waren reeds vroeger geplaatst. Van het eene hebben wij gewijzigd gebruik gemaakt, zoo als u uit den inbond van dit blad blijken zal. Wij bonden ons overigens voor Uwe medewerking zeer aanbevolen. S. te A. Over Styrax liquidus in het volgend nomraer. Advertcntlen. Oproeping tot milddadigheid. Een braaf, hoogbejaard kunstgenoot, zeer verdienstelijk , tijdens hij als apotheker werkzaam was, verkeert door eene langdurige en slepende ongesteldheid ineen treurigen toestand. De hem verleende bijstand is niet toereikende, om in al het noodige te voorzien, veel minder, om hem nu en dan eenige verfrissching te verschaffen. Inde verwachting, dat er wel onder de kunstgenooten zullen zijn , die iets voor den ongelukkigen grijsaard willen afzonderen, heeft de Redactie van dit Blad zich bereid verklaard, de giften, die op onze dringende- aanvraag mochten worden afgezonderd, te ontvangen. Wij verzoeken dus de giften onder letter Z aan de Eedactie te zenden, die er later bericht van zal geven. APOTHEEK Een JONG MENSCH, ruim twee jareu als Bediende in eene Apotheek werkzaam, en de beste getuigschriften kunnende produoeeren, zag zich gaarne tegen November in eene Apotheek GEPLAATST, waar gelegenheid bestaat zich verder te bekwamen. Brieven franco onder de letters A. B. bij den Uitgever dezes. O. w7 CUIJK, Apotheker te Arnhem, vraagt tegen primo Augustus of later een GEËXAMINEERD BEDIENDE van de P. G. Brieven franco. J. IV 0. Beückwildek , te Ylaardingen, debiteert met buitengewoon succes : HET GEVOELEN VAN DEN IN EUROPA MET ROEM BEKENDEN DUITSCHEN GELEERDE Prof. MAX von PETTEIKüEER, OVER DESINFEGTIE ALS MAATREGEL TEGEN DE VERSPREIDING DER CHOLERA. Uit het Hoogdnitsch, door R. J. OPWIJRM. Prijs /0,30. Alsmede: OPWIJRDA’S Tijdschrift. Toegepaste Scheikunde. Iste en 2de Jaahgang. è, f 2,40. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,