is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 27, 04-11-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlies van dit zintuig ten gevolge kunnen hebben. Wij ondervonden dit gevaarlijke uiteenspatten nog 1.1. week, toen onze verwijdering van de proef ons voorgevaarlijke gevolgen behoedde, terwijl de spatten zich tot op meer dan eene el afstand verspreidden.

Ook is bekend het pijnlijke gevoel bij het aanvatten van het sodium met eene vochtige band (vorming van soda caustjpa) , vooral indien de huid op eenige plaats verwond is. BEPALING VAN SANTONINE IN SANTONINETABLETJES. Riekher gebruikt tot dit einde met goed gevolg het chloroform , waarin santonine oplost, suiker echter niet. Men "gaat op de volgende wijze te werk : In eene ongeveer 2 voet lange, 60 C. C. inhoudende en volkomen droge glazen buis, schuift men een propje watten; hierop voegt men eene afgewogene hoeveelheid van de gedroogde en tot poeder gebrachte tabletjes en brengt boven op het vast ineen gestampte poeder insgelijks een propje watten. De op deze wijze gereed gemaakte buis wordt door middel eener doorboorde kurk in eene vooraf tot op 100° C. gedroogde en afgewogene kolf geplaatst en daarna het chloroform er in gegoten. Voor 1a.2 tabletjes gebruikt men ongeveer 1 once chloroform. Nadat de geheele vloeistof is afgeloopeu, giet men er 10—12 droppels chloroform op, neemt het glas met het afgeloopen chloroform weg, vangt de daarna afloopende droppels op een horologieglas op en laat deze bij een zachte warmte verdampen; blijft er geen overschot, zoo is de massa volkomen van santonine bevrgd, Uit de kolf, waarin de chloroform-oplossing bevat is , wordt het chloroform afgedestilleerd en het kolfje met het overschot na droging gewogen, T. UITSCHEIDING VAN DE IN DE DAMPKRINGSLUCHT BEVATTE ZUURSTOF. Tessié du Mothay doet zulks door dampkringslucht te laten strijken door eene oplossing van permanganas kalicus of mtricus. De zuurstof blijft daarin achter, terwijl de stikstof vrij wordt. Wanneer de oplossing genoeg met zuurstof verzadigd is, vervangt men den luchtstroom dooreen stroom waterdamp ; deze verjaagt dan de zuurstof weder, die bijna volkomen zuiver kan worden opgevangen, Om vervolgens de oplossing van het permanganaat weder op gelijke wijze te kunnen gebruiken , heeft men niets anders te doen dan hßar op nieuw te concentreeren. Öp de wereldtentoonstelling van 1867 zal zich een toestel bevinden , waarmede op die wijze de zuurstof in het groot kan worden bereid. {Les Mondes 1866, II p. 552.) MOQELIJKE NADEELEN VAN HET GELIJKTIJDIG GEBRUIK VAN TWEE ELK OP ZICH ZELF ONSCHADELIJKE ZOUTEN. In èeh brief van Melsens aan Dumas herinnert de eerste, hoe hij vroeger aangetoond heeft, dat zeezout, gedurende eenigen tijd en in overmaat gebruikt, dieren dooden kan. Hij heeft tevens door proeven bewezen,

dat men zonder nadeel vrij groote giften zuiver jodetun kalicum gedurende langen tijd aan honden kan toedip nen. Thans kan hij er bijvoegen , dat ditzelfde hel geval is met chloras kalicus. Jodas kalicus wordt daar entegen niet door honden verdragen, want zij sterven na het gebruik vrij spoedig. Melsens heeft zich nu afgo vraagd wat geschieden zou, indien men aan het dier twee zouten gaf, die de bestanddeelen van jodas kalicus bevatten, Hij heeft daarop een mengsel toegediend, bestaande uit gelijke aequivalenten chloras kalicus en jodetum kalicum. De honden werden weldra ziek en bezweken soms zeer spoedig. Echter weet men, dat deze zouten bij de gewone wederkeerige inwerkingen niet de eigenschap bezitten om elkander te veranderen, tenzij onder bijzondere omstandigheden , zooals in zeer zure oplossingen , of wanneer zij door hitte gesmolten of hc t mengsel door galvanisme ontleed is. Daaruit volgt, dat twee zouten, die niet op elkander werken , elk afzonderlijk aan dieren kunnen worden toegediend, zonder dat zij eenigen nadeeligen invloed op het organisme te weeg brengen , terwijl daarentegen een mengsel van die zouten die zelfde dieren doodt en dat wel somtijds zeer spoedig. (Comptes rendus, Tomé LXIII p. 403.) Bovenstaande in aanmerking nemende , is het zeer wensohelijk dat ook de geneesmiddelen voor den mensoh zoo zuiver mogelijk worden toegediend en zou het waar kunnen zijn wat mij eens een medicus te kennen gaf, dat tartarus emeticus en sulphas kalicus zich niet goed met elkander verdragen , waarvan de bijzonderheden mij overigens ontschoten zijn. U. D. B. De ondergeteekende noodigt de Eedactie van het Phar maceutisch weekblad beleefdelijk uit onderstaande regelen in haar geacht tijdschrift op te nemen. Het aantal onjuistheden en onwaarheden, die in het artikel van den heer Demelinne , apotheker, te Luik , voorkomen , verplicht mij het volgende mede te deelen: 1° Mijn eigen onderzoek en, dat van mijn geachten collega Opwijrda heeft geen spoor van lood in het door mij gefabriceerde water kunnen ontdekken, omdat er geen lood in het tin, dat onze buizen en waterreservoirs bekleedt , te vinden is. 2° De veêren en ressorts der syphonkleppen zijn bij' mij van vertind ijzer. 3° Wanneer men het mousseerend water, door mij bereid , 24 uren ineen open glas laat staan , ontwikkelt het bij proefneming nog vrij wat koolzuur. Ik schrijf dit toe aan de omstandigheid, dat er geen water zonder zouten, die het Eachinger en Selterswater bevat, wordt afgeleverd; de zouten houden het koolzuur zeer sterk vast. Uit het gewone drinkwater ontwijkt het er in gebrachte koolzuur daarentegen vrij snel. 4° De geneeskracht van het door mij samengestelde Vichywater , vooral als het uit syphonflesschen wordt gebruikt , is hier in deze stad en op vele plaatsen elders ten duidelijkste gebleken. Eenige doctoren alhier,en hier-