is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 28, 11-11-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eegeering voor die betrekking met angstvalligheid het praedicaat van geëxamineerd apotheker. Het was zelfs, zegt eender klagers, inden tijd van den grooten Keurvorst beter, want wij hebben in het vjjandelijk land brochuren gevonden, waarin de Brandenburger militaire toestanden beschreven waren, en in dien tijd was het tractement der veldapothekers 2 Thaler hooger dan nu.

Behalve deze veldapothekers behooren tot de pharmaceutische dienst in het Pruisische leger stafapothekers met een traotement van 49 Thaler, 15 Sgr. (bijna 86 gulden) per maand, en inspectors en rendanten met even groot traotement. Wij vinden inde Duitsche litteratuur de uitgave vaneen werk aangekondigd , ten titel voerende: „Die „Wertlosigkeit einer grossen Anzahl von chemischen Pornmeln, dargethan duroh die Grosse der Pehler in Liebig's „Analysen und Neues Verfahren zur Ahleitung der Pormel „einer Verbindung aus den Gewichtsmengen der Bestand„theile von Professor A. Krömg.” Wij wenschen nader op den iuhoud van dit werk terug te komen, waarin de schrijver belooft eene dwaling (althans naar zijn oordeel) van diep ingrijpende beteekenis, die algemeen onder de scheikundigen verspreid is, te openbaren en tevens veel eenvoudiger formulen voor de scheikundige verbindingen aan te geven. Crehelmmiddelen. Eau denüfrice du Bocteur Pierre is een aftreksel, verkregen door 3 drachmen grof gestooten steranijs met 3 oneen 90 procentigen spiritus, waarin eene kleine hoeveelheid anilinerood is opgelost, gedurende een dag bij de gewone temperatuur te laten staan, vervolgens te filtreeren en in het helder Altraat 30 droppels pepermuntolie en steranijsolie op te lossen (het fleschje van 3 oneen a 3 franc). Wij herinneren ons hierbij, hoe vaak wij mondwaters of tandmiddelen in handen hebben gekregen, door Nederlandsche tandmeesters (aan wie volgens de laatste alinea van art. 21 van Wet II onbeperkt de bevoegdheid is verleend tot het afleveren van mond- en tandmiddelen) voor prijzen afgeleverd, die in geene apotheek berekend worden en die volstrekt in geen verband staan tot de bestanddeelen. Zoo had een pnzer kennissen onlangs omstreeks 8 gulden betaald voor 4 oneen vaneen eenvoudig aftreksel van kruidnagelen en kaneel, gekleurd met alcannetwortel, hetwelk wij voor eenige stuivers volkomen gelijkend konden namaken. Ragolo’s of EcTchorsfs poeder tegen epilepsie. Een oud geheimmiddel, hetwelk voor omstreeks 70 jaar doorEagolo het eerst inde toenmaals vrije Eijksstad Neurenberg , later in Lubeek en thans te Hamburg dooreen zekeren Eokhorst wordt vervaardigd. Door annonceu in de couranten en kleine’ brochuren werd het middel algemeen verspreid en zelfs geneesheeren, door de leugenaohtige berichten verlokt, hebben aan het middel hunne

opmerkzaamheid gewijd. Daardoor daalde de prijs, die eerst 3 Louis d’or bedroeg, tot op eenige thalers. Het middel is op velschillende wijzen samengesteld gevonden, zeker omdat het meerdere fabrikanten heeft gehad. Bij oudere analysen bijv. van Knopf vond men het te bestaan uit 1 drachme valeriaanwortel, 1 scrupel oranjebladen, 3 grein salmiak, 4 droppels cajaputolie. Sundelin vond 13 deelen valeriaanwortel, 3 deelen magnesia alba, 1 deel salmiak en 1 deel cajaputolie. Gmelin en Feuerstein vonden x/2 drachme valeriaanwortel, 3 grein salmiak, 8 grein magnesia alba, 3 droppels cajaputolie. Radius 18 deelen valeriaan , 6 deelen oranjebiaden, 1 deel magnesia alba en 1 deel cajaputolie. De laatste analyse van Hager en Jacobsen (op een oud poeder) gaf aan: 20 deelen krijt, 10 deelen magnesia alba, 30 deelen paeoniawortel, 30 deelen oranjebladen , 30 deelen viscum album, 3 deelen dubbel-koolzure ammonia, V4 deel salmiak met een spoor cajaputolie. Openlijke correspondentie. R. herinnert zich ergens in ons blad een middel te hebben gelezen , om geverniste etiqnetten, die door het langs loopen van alcohol of aether beschadigd zijn , te herstellen en vraagt ons naar deze methode, die hem ontschoten is? Wij gaven daartoe in No. 34 van den Eersten jaargang op, de ontstane witte strepen te bestrijken met tinctura succini. Wij kunnen hier nog bij voegen , dat het voldoende dezer methode ons op den duur is gebleken en dat zij ook op vernis over verf op hout kan worden loegepast. Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouvern. Gener. van N. Indië bevorderd tot apotheker Iste klasse bij het groot militair hospitaal te Soerabaija de apotheker 2de klasse W. J, E. Hekmeijer, thans ter beschikking te Batavia. Ad vertentiën. In eene Apotheek te Leiden verlangt men > liefst zoo spoedig mogelijk, een GEËXAMINEERD BEDIENDE , tevens bekwaamheid bezittende voor den handel in drogerijen en commissiewerk. Adres met franco brieven onder letter X. O. bij Gebroeders VAN DEE HOEK, Boekhandelaren aldaar. Ben volgens de nieuwe wet GEBXAMI(MP™ip NEBRD LEERLING-APOTHEKEB, wenscht te Amsterdam in die betrekking als INTERNE geplaatst te worden, waar tevens gelegenheid bestaat om de lessen aan liet Atheneum waar te nemen. Adres franco onder Lett. E bij de Boekhandelaars van BENTHEM & JUTTING te Middelburg. Inde Apotheek van de Wed. D. M. ÊÊfßfgp VAN DEINSE te ’sHage, wordt tegen 1 Februarij a.s. EEN BEDIENDE gevraagd, bij voorkeur geëxamineerd. Brieven franco. A. aOßEEm>l&rZööni Apothekers te Botterdam, vragen een BEKWAAM BEDIENDE, liefst geëxamineerd, externe, f 520. ’sjaars. Brieven franco. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.